a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

Detaljregulering for rv. 722 Veslebygda - Flo, skredsikring

Kommunevåpen (lite) - Klikk for stort bilete Kunngjering om eigengodkjenning 

I medhald av §12-12 i plan- og bygningslova av 2008 (pbl), har Stryn kommunestyre i møte den 19.12.17, sak 083/17, godkjent ovanfornemnde reguleringsplan med føresegner.
 

Plandokumenta kan du sjå ved å gå inn på lenkja nedanfor.  Søk på Flo


Du kan også få sjå planen ved å ta kontakt med servicekontoret til Stryn kommune,


Kommunestyret sitt vedtak om eigengodkjenning kan påklagast til fylkesmannen av den som er part eller har rettsleg klageinteresse i saka. Eventuell klage bør grunngjevast, og må sendast Stryn kommune innan 3 veker frå denne kunngjeringa. Det må opplysast kva tilknyting klagaren har til det området klaga gjeld.


Når det gjeld verknaden av stadfesta reguleringsplan, blir det vist til pbl § 12-4. Planen er bindande for alle arbeid og tiltak innanfor planområdet. Krav om erstatning etter pbl § 15-3 nr. 1 og krav om innløysing etter pbl § 15-2, må vere sett fram seinast 3 år etter denne kunngjeringa, eller 3 år etter at eventuelle byggverk er fjerna.


Krav om innløysing og erstatning skal rettast til kommunen.

 

Publisert av Margunn Teige Sunde. Sist endra 12.03.2018
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering