a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

Eigedomsskatt Stryn kommune

Stryn kommune har hatt ny taksering av alle eigedomar i kommunen.

Registrert eigar av eigedomen (tinglyst eigar) får i desse dagar brev om taksten og er ansvarleg for eigedomsskatten. Er det fleire eigarar blir ein av dei sett opp som kontaktperson.

Taksten gjeld frå og med skatteåret 2018.

Kommunestyret har vedteke at skattesatsen for 2018 er 2,7 promille.

Faktura for eigedomsskatt vert sendt ut saman med andre kommunale avgifter i to terminar (april og oktober).

Vert skatten for ein eigedom mindre enn kr. 50, vert den ikkje fakturert.

Eigedomsskattetaksten skal være tilnærma 100% av marknadsverdi ved siste allmenne retaksering.

Skatteliste til offentleg ettersyn (PDF, 496 kB)

Fritaksliste til offentleg ettersyn (PDF, 372 kB)

Retningsliner for synfaring og taksering (PDF, 126 kB)

Sonekart (PDF, 8 MB)

Avgrensing sentrumssone (PDF, 7 MB)

Rammer for forvaltning av eigedomsskattelova (PDF, 152 kB)

Korleis forstå skatteseddelen steg for steg (PDF, 205 kB)

Matrikkel og eigedomsfakta (PDF, 51 kB)

Eigedomsskattevedtekter 2013 (PDF, 204 kB)

Infoskriv om skatteseddelen (PDF, 198 kB)

Fritak

I eigedomsskattelova § 5 står det kva eigedomar som skal ha heilt eller delvis fritak, medan det i § 7 er reglar for kva eigedomar kommunestyret kan frita for eigedomsskatt. Fritak etter § 7 i eigedomsskattelova gjeld for eit år om gongen.

Liste over eigedomar og bygningar som har fått fritak kan du sjå her: Fritaksliste til offentleg ettersyn (PDF, 372 kB)

Om du meiner at du skulle hatt fritak etter eigedomsskattelova, men ikkje har fått det, kan du sende ein grunngjeven skrifteleg søknad om fritak til postmottak@Stryn.kommune.no eller Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn. Det er kommunestyret som avgjer om du får fritak.

 

Klagefrist 12. april

Ei eventuell klage må sendast kommunen innan 12. april.

Her kan du fylle ut elektronisk klageskjema

Klageskjema i pdf (PDF, 204 kB)

Kan du ikkje sende elektronisk klage, send den til postmottak@Stryn.kommune.no eller
Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn. Merk klagen med gnr. bnr. på eigedomen det vert klaga på.

Faktura for eigedomsskatt må betalast sjølv om du har sendt inn klage. Om klagen vert teken til følgje, vil eventuell for mykje betalt eigedomsskatt bli refundert når søknaden er handsama.

 

Likningsverdi og eigedomsskatt

For bustad- og fritidseigedomar er det i Stryn kommune i dag ikkje samanheng mellom verdisetjing for likningsformål (staten) og verdsetjing for eigedomsskatteformål (kommunen).

Du kan lese meir om likningsverdi for bustad- og fritidseigedomar på Skatteetaten.

Likningsverdien utgjer normalt 25% av marknadsverdi for primærbustaden (der bustadeigar er folkeregistrert per 1. januar). For inntektsåret 2017 skal likningsverdien av sekundærbustad (alle andre bustader) vere 90% av marknadsverdi. 

Medlemmar av sakkunnig nemnd og sakkunnig klagenemnd (PDF, 18 kB)

Publisert av Unni Skåre. Sist endra 01.03.2018
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering