Detaljregulering Setrevegen hyttegrend ved Stryn Vinterski - melding om offentleg ettersyn

Sektorutval for tekniske saker 04.06.20, sak 067/20. Planen er lokalisert i området aust for u-svingen og sør for Stryn Vinterski.

I samsvar med pbl § 12-11 blir framlegget lagt ut til offentleg ettersyn i tida 07.07.20 – 04.09.20 på servicekontoret til Stryn kommune, Tonningsgata 4.

Planframlegg sjå planregister, søk på nr 2019005

Send skriftleg merknad til Stryn kommune v/sektorutval for tekniske saker, Tonningsgata 4, 6783 Stryn, eller postmottak@stryn.kommune.no innan 04.09.20