Melding om offentleg ettersyn- detaljregulering Skogabakkane, nedre del

Føremålet med planarbeidet er utviding av bustadområde i nedre del av Skogabakkane - å legge til rette for frittliggjande og konsentrerte bustadar med tilhøyrande infrastruktur og grøntareal.

Planfremjar er iVest Consult AS, og forslagsstillar er Olav Auflem. 

Aktuelle dokument er gjort tilgjengelege i Stryn kommune sitt planregister arealplaner.no søk på planID 2018003. 

Planforslaget vert lagt ut til offentleg ettersyn i 10 veker, det er forlenga frist grunna ferie.

Eventuelle merknadar skal sendast skriftleg til
Stryn kommune, Tonningsgata 4, 6783 Stryn
eller til postmottak@stryn.kommune.no
innan 04.09.23.

 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-3, 12-10 og 12-11 har formannskapet i Stryn kommune i møte 13.06.23, sak 048/23, gjort vedtak om å legge forslag til detaljregulering for Skogabakkane, nedre del ut til offentleg ettersyn.