Stryn kulturskule elevbetaling og moderasjon

Prisar for Stryn kulturskule:

Elevplass barn/ unge  kr. 1.890,- per semester  
Elevplass vaksne kr. 2.000,- per semester  
Talentutviklingsplass (tillegg til elevplass) kr 210,-
Lågterskeltilbod i grupper  kr 680,-
Lågterskeltilbod  tidsavgrensa i grupper kr 50,- per gang
Gruppeundervisn/ samspel (tillegg til einetimar) kr 680,-

Faktura vert sendt ut etter kvart semester (to gongar pr år).

Moderasjon i elevavgift

Søsken: Barn med den dyraste ordninga betalar full sats

  • 15% moderasjon til barn 2 og 3
  • 20% moderasjon til barn 4 eller fleire
  • Ikkje moderasjon på lavterskel tilbod eller gruppeundervisning
  • Det er høve til å melde seg på fleire fag i kulturskulen. Eleven vil då få fleirfagsmoderasjon (same % som søskenmoderasjon)


Refusjon

Misser eleven undervisning grunna lærar sitt fråvær, kan inntil to-2 timar per semester falle bort utan at det vert sett inn vikar. Dersom fleire enn to-2 timar fell bort per semester, får eleven frådrag i elevavgifta. Eleven får ikkje frådrag for eige fråvær (unnateke når permisjon er innvilga av lærar).

 

Instrumentleige, noter og materiell

Kulturskulen leiger ut instrument. Prisane varierer etter kva type instrument det gjeld. Med atterhald om at det er ledige instrument. Nybyrjarar vert prioritert. Instrumentelevar må rekne med utgifter til notar og materiell. Danseelevar kostymeavgift og kunstelevar materialavgift.

Utleige og sal av tenester
Type leige Pris pr semester
Keyboard, elpiano kr 420,-
Fele, blåseintrument, gitar m.m. kr 310,-
Notar og materiell kr 310,-

 

Sal av tenester til korps, kor og skular

Type Pris pr semester
Dirigentteneste korps/ kor kr 520,- per klokketime
Intrumentopplæring i gruppe kr 670,- per elev i gruppe per semester
Sal av tenester til andre skular kr 510,- per klokketime*
Kulturskulen på oppdrag (vi opptrer på kurs, konferansar o.l. i kommunen) Pris etter avtale med rektor. Faktura vert sendt*
Utanfor kommunen Pris etter avtale med rektor. Faktura vert sendt*
*Køyregodtgjersle og reisetid kjem i tillegg til honorar

Kontakt

Kulturskulerektor
Telefon 57 87 47 57

Post- og besøksadresse:
Tinggata 18,
6783 Stryn