a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

Kurs i Mestring av belastning

Kurs i Mestring av Belastning - KiB, er utarbeidd for personar som ønskjer å betre evna til å meistre belastingar i arbeidsliv og privatliv. Kurset er for dei over 20 år.

Målgruppa er derfor alle som har ei form for belasting som medfører at dei ønskjer eller vil ha nytte av å utvikle meistringsevna si.

Eid og Stryn kommune arrangerer Kurs i Mestring av Belastning  (KiB).

Oppstart: Onsdag 04.04.2018
Tid: 16:30 – 19:00
Sted: Eid Rådhus eller Telegrafen i Stryn
 

Kursavgift: kr. 550,-  vert å betale fyrste kvelden og dekker kursmateriell + kaffi/te med noko lite attåt.

For meir informasjon og/eller påmelding kan du ta kontakt med:

Linda Hopland Bergset, Stryn, telf: 992 88 601

mail: linda.bergset@stryn.kommune.no  eller

 

Inger Lise Nordnes, Eid, tlf: 906 22 590 mail: iso@eid.kommune.no

Kva som blir opplevt som belasting er individuelt

 

Belastingar som er så omfattande at ein ikkje er i stand til å meistre dei på ein måte som ein sjølv opplever som akseptabel, kan gje stressreaksjonar.

 

Desse reaksjonane kan vere:

1.  Emosjonelle: fråvere av humor og glede, nervøsitet, irritabilitet og motløyse

2.  Fysiske: uro, mindre energi, overarbeid, søvnproblem, hovudpine, muskelsmerter eller mageproblem

3.  Kognitive: bekymring, gløymsel, konsentrasjonsvanskar, tankar om eigne manglar eller avmaktskjensle, fortviling og pessimisme

Målet med kurset                                

Å lære metodar og teknikkar som kan nyttast for å betre meistring av belasting knytt til arbeids- og privatliv. Meistring handlar om det ein gjer for å handtere belastinga.

 

Kva går kurset ut på?

Kurset er basert på forståing av samanhengen mellom belasting, meistring og stress. Det blir jobba med å kartlegge eigne belastingar og eigen meistrings- og tankestil. På kurset blir kognitiv teori og metodar nytta, samt at øvingar er ein viktig del av kurset.
 

Praktisk informasjon

Kurset blir leia av trena og godkjende kursleiarar. Kurset går over 8  gongar + 2 oppfølgingsmøter, kvar samling på 2,5 timar per veke. Det er vanlegvis 8-14 deltakarar på kvart kurs. Kursboka, Kurs i meistring av Belastning, er obligatorisk og blir brukt aktivt gjennom heile kurset.

 

Sjå meir informasjon om Kurs i Mestring av Belastning (KIB) på heimesidene til Fagakademiet www.fagakademiet.no og Rådet for Psykisk Helse www.psykiskhelse.no

 

 

Informasjon om KiB
 

KIB er utarbeidd for vaksne som har behov for og ønskjer å betre evna til å meistre stor belasting. Dette gjeld belasting knytt til sjukemelding/attføring, arbeidssituasjon, som pårørande, helseplager eller annan belasting i privatlivet.

 

KIB er eit læringsorientert tiltak, utarbeidd til bruk innanfor til dømes NAV, arbeidsmarknadsbedrifter, HMS-verksemder, meistringssentra, primærhelsetenesta eller andre, for å nå målgrupper som har behov for denne typen tiltak.

 

Målet er at kursdeltakaren skal kartlegge eigne belastingar og eiga meistring av desse, for å vidareutvikle eigen meistringsdugleik.

 

Metode

Kurset er basert på kognitiv åtferdsteori og kunnskap om stress, belasting og meistring. Ein følgjer kursboka "Kurs i Mestring av Belastning - eit kurs basert på kognitiv metode".

 

Kursopplegget er utvikla av psykolog Trygve Arne Børve, psykiatrisk sjukepleiar Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgard.

Kursleiaropplæring er økonomisk støtta av Helsedirektoratet, og den blir gjennomført over heile landet i regi av Fagakademiet.

Publisert av Anna Bringsvor Egedahl. Sist endra 05.03.2018
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Tips ein venn SkilleTegn
  • Kontakt oss SkilleTegn
  • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering