Handlings- og økonomiplan 2020-2023 / Budsjett 2020 Rådmannen sitt framlegg

Det er lovfesta at kommunane skal ha ein økonomiplan som viser korleis langsiktige utfordringar, mål og strategiar i kommunale og regionale planar skal følgast opp. Økonomiplanen skal vise prioriteringar og løyvingar, og dei mål og vilkår som økonomiplanen er bygd på.

Det som ligg føre her er rådmannen sitt framlegg til Handlings- og økonomiplan 2020-2023 og budsjett  for 2020.

Det er gjort ei vurdering av rammevilkåra som:
• Skatt og rammetilskot
• Renter/avdrag
• Avgifter
• Eigedomsskatt
• Endringsbehov i tenesteområda


Ut i frå dette kan du sjå kva økonomisk handlingsrom kommunen har i åra framover, og kva prioriteringar og utfordringar vi har.

 

Framsikt – eit nytt verktøy for budsjett og rapportering


Stryn kommune er glade for at budsjett og økonomiplanen no er meir tilgjengeleg for innbyggjarar, politikarar og andre interesserte. Frå og med budsjettåret 2020 går vi over til å nytte Framsikt som verktøy til Handlingsdel med økonomiplan og budsjett, samt rapportering til kommunestyret.

For folkevalde inneber dette ein ny måte å orientere seg i budsjettet på. Budsjettet og økonomiplanen vert no presentert i ei web-løysing, der ein kan gå inn på dei ulike delane av budsjettet, og gå vidare inn i dei ulike rammeområda. Sjølv om budsjettet no vil innehalde meir detaljinformasjon på einingsnivå, er det viktig å hugse at dei politiske vedtaka vert gjort på rammenivå.

 

Handlings- og økonomiplan 2020-2023 / Budsjett 2020 Rådmannen sitt framlegg - digital versjon