Klipp hekkar og busker, tenk trafikktryggleik

Er du hageeigar? Då er det viktig å klippe hekkar og busker inn mot vegen slik at folk ser vegen skikkeleg. 

Dersom du eig eller disponerer ein eigedom med avkøyrsle til veg eller gang- og sykkelveg, eller eigedommen din ligg inntil eit vegkryss, er det ditt ansvar å sørgje for fri sikt ved di avkøyrsle og mot vegkryss (jf. Veglova §31 og §43)

Tips frå Statens vegvesen