Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020

Stryn kommune rullerer årleg Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv sitt handlingsprogram når det gjeld idrettsanlegg og nærmiljøanlegg.

Frist for innspel til handlingsprogrammet for 2019 må vere Stryn kommune i hende innan 1. september 2018.
 
Send gjerne på epost: postmottak@stryn.kommune.no