Søk om ungdomsmidlar i 2019

Har du eit spennande prosjekt for born og unge? Søk Stryn Ungdomsråd om midlar til å starte opp eller vidareføre prosjektet. Midlane er for unge i alderen 12 – 20 år. Kva du kan søkje om? Det finst ikkje fasitsvar – ver kreativ!

Tilskotet blir gitt til prosjekt som bidrar til ungdomsengasjement og skal gå til alternative ungdomsaktivitetar som elles ikkje får støtte frå ordinære budsjett. 

Søk her:

Søknad om midlar frå Stryn ungdomsråd

Hugs å legge ved ein økonomisk oversikt (budsjett) slik at Stryn Ungdomsråd ser korleis midlane er tenkt brukt. Søk på konkret utstyr og/ eller reelle utgifter. Generelle driftsutgifter får ikkje tilskot.

Frist for å søkje er 16. juni