Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Skal du søkje SMIL-midlar? Hugs at søknadsfristen er søndag 15. april.

Kommunen får årleg tildelt SMIL-midlar til fordeling til tiltak i kulturlandskapet etter søknad. Foretak med organisasjonsnummer kan søkje om midlar til tiltak på eigedomar som er i aktiv jordbruksdrift. Søkjar kan drive eigedomen sjølv, eller arealet kan vere bortleigt til andre. Kva tiltak som kan søkjast om og aktuelle satsar går fram av kommunen sin tiltaksstrategi.

 

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket 2017-2020 (PDF, 2 MB)

Her finn du søknadsskjema søk på SMIL