Tilskot til verna kulturminne i Vestland

Tilskotsordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane, regulert til bevaring/ omsynssone vern eller vurdert av fylkeskommunen til å ha høg regional verdi. 

Kven kan søkje

Kommunar i Vestland og eigarar av regionalt verdfulle kulturminne registrert i kulturminnedatabasen Askeladden.

 

Kva kan støttast

Kommunane kan berre søkje tilskot til faste kulturminne i Vestland som enten er:

  1. Prioritert i kommunal kulturminneplan.
  2. Regulert til bevaring/omsynssone etter plan- og bygningslova.
  3. Vurdert av fylkeskommunen som kulturminne av høg regional verdi.

Tiltak som stettar fleire av dei tre kriteria skal prioriterast.
Tilskot skal i første rekkje nyttast til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg. Tilskot kan også nyttast til andre tiltak i handlingsplan til kulturminneplan som kurs og formidling.

Send søknad innan 15. februar på
postmottak@stryn.kommune.no eller til Stryn kommune, Tonningsgt 4, 6783 Stryn.

 

Orientering om tilskotsordninga til verna kulturminne i Vestland 2020 (PDF, 135 kB)