Tilskotsordning til læring og undersøking av vassdrag, i fjord og langs kyst

Lag, organisasjonar, barnehagar, skular og studentar kan søkje. Søknadsfrist: 30. april 2023.

Føremålet med tilskotsordninga:

Opparbeide og dele kunnskap i lokalmiljøet om vassmiljøet i naturen. Overordna målsetting er å nå miljømåla for vassførekomstar, jamfør Regional vassforvaltningsplan for Vestland, med tiltaksprogram. Tilskotet skal nyttast i Nordfjord vassområde innan 30. juni 2024.

Kven kan søkje?

Lag, organisasjonar, barnehagar, grunnskular, vidaregåande skular, folkehøgskular og studentar.

Kva kostnadar kan ein søkje om tilskot til?

Kjøp og leige av tenester og utstyr; eigen arbeidsinnsats (ikkje eiga løn til studentoppgåver).

Døme på prosjekt:

 • Miljøundersøking av vassdrag, fjord og kyst innanfor Nordfjord vassområde, for eksempel vassprøver, habitat, plantar og dyr
 • Utgreiing av tiltak for å betre miljøtilstanden
 • Innkjøp av håv, vasskikkert, bøker m.m. og busstransport til ekskursjon (skular og barnehagar)
 • Utgifter ved feltarbeid (ikkje løn) knytt til master-, bacheloroppgåve eller liknande (studentar)

 

Søknadsfrist 30. april 2023


Søknadar mottekne etter fristen får lågare prioritet, men vil bli vurdert dersom det er pengar att.

Send søknad til post@vlfk.no
Skriv i emnefeltet: «Sak 2023/41445 - Søknad om tilskot frå Nordfjord vassområde»
Spørsmål: staffan.henrik.hjohlman@vlfk.no
Tlf. 90 40 26 61

Total ramme for tilskot: 200 000 kr.

Søknaden må innehalde:

 • Namn og kontaktinformasjon
 • Organisasjonsnummer (gjeld ikkje studentar)
 • Namn på prosjektet 
 • Omtale av kva midlane skal brukast til og stad for gjennomføring. Prosjektbeskriving skal leggast ved
 • Omsøkt beløp, budsjett og tidsplan for gjennomføring. Oppgje timesats dersom du søkjer om tilskot for å dekke eiga arbeidstid.
 • Namn og kvalifikasjonar på person(ar)/selskap som skal gjennomføre prosjektet.
  Kontonummer som tilskotet skal betalast til, dersom det blir innvilga

   

Eventuelle tilleggsopplysningar som kan bli vektlagt ved tildelinga:

 • Opplys om prosjektet er knytt til spesielle vassførekomst(ar) og menneskeskapte påverknader sjå Vann-nett 
 • Eventuell anna finansiering (spleiselag)
 • Eventuell eigeninnsats som det ikkje vert søkt om tilskot til - utgift og/eller arbeids-/dugnadsinnsats (oppgje tal timar og timesats)
 • Omtale av kor viktig tilskotet er for å gjennomføre prosjektet (eige økonomisk handlingsrom kan for eksempel dokumenterast ved årsrekneskap eller liknande)
 • Dersom ikkje heile søknadssummen blir innvilga – er det ei nedre beløpsgrense for å kunne gjennomføre deler av prosjektet?

 

Behandling av søknadar

Utfyllande opplysningar kan bli etterspurt.

Sjølv godt kvalifiserte søknadar kan bli heilt eller delvis avslått grunna manglande budsjettmidlar.

Innvilga tilskot vert utbetalt etter at prosjektet er gjennomført.

Alle søknader er i utgangspunktet offentleg tilgjengelege, jamfør Offentleglova. Personopplysningar blir ikkje offentleggjort. Er det noko meir i søknaden eller vedlegg du ikkje ønsker offentleggjort, må du opplyse om det i søknaden.