Tiltak i beiteområde 2019

Fylkesmannen i Vestland gjev investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2019. Totalt er ramma på kr. 2 300 000,- Søknadsfristen er 1. mars.

Formålet med tilskotet er å legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda. Generelt kan det gjevast tilskot til alle typar tiltak som fremjar beiting i eit område, men i hovudsak skal tiltaka vere stasjonære.

Døme på aktuelle tiltak:

 • Sanke- og skiljeanlegg
 • Bruer dimensjonert for dyr og folk
 • Sperregjerder for å sikre at dyr ikkje kjem over i farleg område
 • Gjetarhytter/ sankehytter
 • Elektronisk overvakingsutstyr
   

Prioriteringar for 2019:

 • Investeringar i teknologi knytt til beitebruk
 • Faste installasjonar og kostnadskrevjande investeringar​​​​​
   

Søknad

Beitelag sender søknad om tilskot til kommunen.
Søknadsfrist 1. mars 2019. Hugs nødvendige vedlegg, som kart og løyver mm.
Kommunen sender søknaden vidare til fylkesmannen si landbruksavdeling, saman med sin uttale, innan 22. mars.

Her finn du søknadsskjemaet

Søknadsskjemaet kan fyllast ut elektronisk, men du må skrive det ut for underskrift.

 

Midlane skal forvaltast i tråd med Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder (FOR-2013-02-04-206).