Utspyling av kommunale hovudvassledningar frå Lida/ Hogane til Hol/ Rise og Visnes

Måndag 18. september til og med torsdag 21. september vil det frå kl. 08.00 og utover arbeidsdagen bli føreteke utspyling av kommunale hovudvassledningar frå Lida/ Hogane til Hol/ Rise og Visnes.

Medan utspyling pågår må ein rekne med varierande vasstrykk og farga vatn, farga vatn kan og forekome i dagane etterpå. Det kan og verte luft i leidningane.

Ver venleg og bruk lite vatn i denne perioden.

Varsling om spyling av hovudvassledningar ved Stryn sine kommunale vassverk