Varsel om oppstart av detaljregulering for Utsikten hyttegrend

Det blir no starta privat detaljregulering for Utsikten hyttegrend, Stryn kommune. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av fritidsbustader, med tilhøyrande infrastruktur, sør for parkeringsplassen ved Stryn Vinterski. Frist for innspel er 1. april 2019.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette varsla oppstart av detaljregulering for Utsikten hyttegrend i Stryn kommune, mot aust følgjer plangrensa teiggrensa til gbnr 60/168, elles er planområdet avgrensa av Setrevegen. Planområdet er om lag 23,6 daa stort.

Varsel om oppstart - detaljregulering for Utsikten hyttegrend (PDF, 298 kB)

Spørsmål eller innspel til planarbeidet skal sendast til:
Aaland Arkitektkontor AS, Tonningsgata 42, 6783 Stryn eller
e-post: post@aalark.no

Frist for innspel er sett til 1. april 2019.