Varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for Skogabakkane, nedre del

Aaland Arkitektkontor har på vegne av Olav Auflem, starta opp planarbeid for Skogabakkane nedre del. Planområdet er lokalisert mellom Lindset og bustadfeltet Skogabakkane.

Føremålet med detaljreguleringa er å legge til rette for tre nye bustadtomter innanfor gbnr 48/4.

Dette er eit privat planframlegg, så innspel til det oppstarta planarbeidet skal sendast Aaland Arkitektkontor.

Evt. innspel til planarbeidet skal sendast skriftleg til post@aalark.no innan 06.07.18.