Varsel om oppstart - detaljregulering for Bøanedsetra H3-H4

Aaland Arkitektkontor har på vegne av Halvard Bøe og Line Bø Håheim, starta opp planarbeid for Bøanedsetra H3-H4 i Stryn kommune. Planområdet er lokalisert frå Vikaleva til Setrevegen og er om lag 29 daa stort. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur.

Dokumenta ligg på planregisteret, søk på 2019006.

 

Dette er eit privat planframlegg, så innspel til det oppstarta planarbeidet skal sendast Aaland Arkitektkontor.

Evt. innspel til planarbeidet skal sendast skriftleg til Aaland Arkitektkontor AS, Tonningsgata 42, 6783 Stryn eller
e-post: post@aalark.no

Frist for innspel er sett til 21.06.19.