Varsel om planoppstart - detaljreguleringsplan for Elvahagen, Oldenleirane

Aaland Arkitektkontor har på vegne av Alda utvikling as, starta opp planarbeid for Elvahagen på Oldenleiane. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for utbygging av leilegheiter med tilhøyrande infrastruktur.

Dokumenta ligg på planregisteret, søk på 2019007

 

Dette er eit privat planframlegg, så innspel til det oppstarta planarbeidet skal sendast Aaland Arkitektkontor.

Evt. spørsmål og innspel til planarbeidet skal sendast skriftleg til Aaland Arkitektkontor AS, Tonningsgata 42, 6783 Stryn eller
e-post: post@aalark.no

Frist for innspel er sett til 27.12.19.