Medverknad

Gjennom fleire møte vart innhaldet i ein heilskapleg plan for Stryn sentrum diskutert. Folk møtte for å bli orientert om planarbeidet, men framfor alt for å gje innspel til tema det må handle om dersom planen skal verte eit tenleg styringsreiskap for samfunnsutviklinga, og legge til rette for eit endå betre sentrum i Stryn. Kommunen og konsulentar noterte flittig og får ei krevjande oppgåve med å systematisere og følgje opp innspela.

Her kan du sende inn dine forslag

 

3 RW sin rapport frå medverknadsprosessen (PDF, 4 MB)

 

Om ein ser møta under eitt er det nokre punkt som det er stor oppslutnad om. Dette gjeld mellom anna tilrettelegging av badeplass i sentrum, etablering av ein elvepromenade som opnar for rundtur langs elva, meir og betregrøntareal i sentrum, ønske om ein gjestebrygge tettare på sentrum, og ei differensiering mellom urban handel sentralt og storvarehandel i utkantane av sentrum, og generelt eit tettare, meir universelt utforma og finare sentrum med hovudsakleg handel i første etasjane og kontor og bustadar over dette igjen. Eit grønt og aktivt sentrum er viktig for folk i Stryn. Naturen rundt er flott, men det er ikkje tilstrekkeleg for å skape eit attraktivt bumiljø. Både for trivsel for fastbuande og for å trekke til seg arbeidskraft vert elva, parkane og plassane i sentrum trekt fram som særs viktige. Grøne område er likevel ikkje nok i seg sjølve, dei må leggast til rette for bruk både med turvegar, belysning, bading, benkar, grilling og aktivitetar. Spesielt aktivitetar som kan tilpassast leik, uorganisert idrett og trening vert trekt fram.

For den bygde strukturen i sentrum er folk opptekne av den estetiske sida av omgjevnadene.Både i form av at det kan byggast tettare og noko høgare, men vel så mykje ved at det bør byggjast meir stadstilpassa og penare. Dei sentrale lokala på gateplan bør nyttast til butikkar, eventuelt med kontorar i andre høgda, og bustader først over det igjen. Bustader på gateplan i dei sentrale delane av sentrum er ikkje ønskt.

Gater og fortau bør få betre lyssetting og verte meir universelt utforma, spesielt med tanke på eldre og rullestolbrukarar. Også fleire sentralt lokaliserte bustader for eldre, gjerne i nærleiken av omsorgssenteret vert trekt fram som eit ønske.

Tilrettelegging for turister var også eit sentralt tema på møta. Det var ulike syn på kor mykje turisme som er ønskjeleg og kor store areal i sentrum som skal setjast av til turisme – mellom anna i form av parkering for turistbussar - men det var semje om at betre tilpassing til turismen er viktig. Eksemplar på dette er mellom anna skilting, fleirbruk av parkeringsplassar som er lite brukt i turistsesongen, og ikkje minst handlar det om de same elementa som skal til for å skape trivsel for stryningane: meir og betre grøntareal, dra elva meir inn i sentrum, gode turstiar og generelt meir aktivitet i sentrum.

Av dei meir tekniske elementa vart det òg kommentarar knytt til vegkapasitet, parkeringsdekning, lokalisering av nytt handelsareal og korleis nytte de få ubygde sentrumsnære tomtane som er igjen. Dei sistnemnde er alle spørsmål som vil verte handsama i planarbeidet, medan mange av momenta knytt til liv og røre i sentrum er ting som må handsamast i andre prosesser, eventuelt gjennom eit handlingsprogram eller anna oppfølging av planen.

Eit utkast til områdereguleringsplan for Stryn sentrum er truleg klart rundt årsskiftet. Då vil det verte nye rundar med medverknad og høve til å seie kva ein meiner om forslaget. Deretter vil planen verte lagt ut formelt til høyring og offentleg ettersyn med eit siktemål om å ha ein ferdig vedteke plan i løpet av hausten 2020. I det følgjande vert innspel og prosess knytt til medverknadsmøta dokumentert. Dokumentasjonen vil følgje den vidare planprosessen. Møta er oppsummert i korte stikkord. Ikkje alt er like relevant for planarbeidet og noko må følgjast opp i andre samanhenger.