Planprogram områderegulering Stryn sentrum


Tettstaden Stryn er avgrensa mellom Riise bru i aust, Grønevik i vest, Visnes i sør og Tonningbakkane i nord, og har eit folketal på omlag 2600 innbyggjarar. Over mange år har det skjedd ei intern sentralisering i kommunen der folketalet i utkantbygdene har gått nedover, og tilsvarande auka i tettstadane Stryn og Loen. Det er grunn til å tru at den indre sentraliseringa held fram og at ein større del av folkeveksten kjem i Stryn sentrum. Områdereguleringa har som mål å trekkje opp langsiktige og påreknelege retningslinjer for vidare utvikling av Stryn sentrum.
 

Planprogrammet for områderegulering for Stryn sentrum blei fastsett av kommunestyret 26. mars 2019.

Planprogram for områderegulering Stryn sentrum (PDF, 943 kB)