Gebyr etter matrikkellova, eigarseksjonslova

Kommunestyret 18.12.2018, sak 129/18 vedtak:

Gebyrregulativ for arbeid etter matrikkelova 2019 vert vedteken.

Gebyrregulativ for eigarseksjonslova 2019 vert vedteken.

Betalingsregulativ for kopiering, utplotting og skanning av teikningar og kart 2019 vert vedteken.