Gebyrerregulativ for handsaming av plansaker

Handsaming av plansaker 2022.

Timepris pr. time: kr. 980,-
Oppstart av reguleringsplanarbeid og oppstartsmøte kr. 14 700
Mindre endring av reguleringsplan (PBL § 12-14) kr. 14 700
Endring og oppheving av reguleringsplan (PBL § 12-14) kr. 14 700
Detaljregulering (PBL § 12-3) kr. 19 600
Tilleggsgebyr for planar som krev planprogram kr. 14 700
Tilleggsgebyr for planar som krev konsekvensutgreiing kr. 9 800

Sak som vert avslutta etter påbegynt sakshandsaming, men før førstegangsvedtak 50% gebyr
Sak som vert avslutta etter innsendt planforslag og førstegangsvedtak – fullt gebyr kr. 19 600

I tillegg arealgebyr:
inntil 5000 m2 kr. 19 600
5001 - 10000 m2 kr. 35 280
over 10000 m2 (maks. arealgebyr) kr. 60 760