Gebyrerregulativ for handsaming av plansaker

Handsaming av plansaker 2023.

Timepris pr. time: kr. 1010,-
Oppstart av reguleringsplanarbeid og oppstartsmøte kr. 15 150
Mindre endring av reguleringsplan (PBL § 12-14) kr. 15 150
Endring og oppheving av reguleringsplan (PBL § 12-14) kr. 15 150
Detaljregulering (PBL § 12-3) kr. 20 200
Tilleggsgebyr for planar som krev planprogram kr. 15 150
Tilleggsgebyr for planar som krev konsekvensutgreiing kr. 10 100

Sak som vert avslutta etter påbegynt sakshandsaming, men før førstegangsvedtak 50% gebyr
Sak som vert avslutta etter innsendt planforslag og førstegangsvedtak – fullt gebyr kr. 19 600

I tillegg arealgebyr:
inntil 5000 m2 kr. 20 200
5001 - 10000 m2 kr. 36 360
over 10000 m2 (maks. arealgebyr) kr. 62 620