Prisar for kjøp av mat frå omsorgssentra 2019

Det er tildelingsnemnda som avgjer kven som får kjøpe måltid på/ frå senteret og som fattar formelle vedtak (jf. funksjonsevne hos brukaren og kapasitet på kjøkkenet) basert på områdeleiar si vurdering av inntekt.

Prisar for sal av mat frå Stryn og Vikane omsorgssenter vert for 2019:

Middag, 2 rettar på senteret, inntekt > 2G og/eller utan heimel i LHO kr 94
Middag, 2 retter, med inntekt > 2G og/ eller utan heimel i LHO, utkøyrt/ levert kr 100
Middag 2 rettar i medhald av LHO og med inntekt < 2G kr 52
Frukost, lunsj eller kvelds på omsorgssenteret kr 33

 

 

Prisar ved fullkost vert sett lik prisane ved bufellesskap, med tillegg for utkøyring:

Full kost m/ utlevering pr dag, inntekt > 2G kr 5 040 pr mnd
Full kost pr dag , inntekt > 2G kr 4 854 pr mnd
Full kost pr dag, inntekt < 2G kr 3 578 pr mnd

 

Brukarbetaling for bufellesskap 2019:

Full kost pr dag, inntekt > 2G kr 4 854 pr mnd
Full kost pr dag , inntekt under 2G kr 3 578 pr mnd

 

G=Grunnbeløpet i folketrygda

HOL = Lov om kommunale helse og omsorgstenester