Tekniske tenester

Teknisk etat er  samlokalisert med resten av kommuneadministrasjonen i Kommunesenteret, Tonningsgata 4, 3. etg.
Uteavdelinga har mannskapsrom og verkstad/garasje i brannstasjonen.

 

SMS varsling frå Tekniske tenester Stryn kommune

Teknisk etat er organisert i 4 avdelingar slik:

Avdeling for byggesak og regulering:

 • Byggesakshandsaming husbygging - Klikk for stort biletehusbygging
 • ReguleringAvdeling for kart- og oppmåling:

 • Oppmålingsforretningar
 • Sakshandsaming etter delingslova, seksjonslova, matrikkellova
 • Innmålings- og utstikkingsarbeid
 • Kartlegging m.m.Oppmåling - Klikk for stort bilete
 • Eigedomsskattekontor
 • Sal av ledige kommunale tomter
 • AdresseAvdeling for kommunalteknikk:

 • Drift- og vedlikehald av veg, vatn, kloakk, parkar og grøntanlegg, slamtøming
 • Planlegging / prosjektering / byggeleiing av kommunaltekniske anleggAvdeling for Brann, feiing og redning:Vegarbeid - Klikk for stort bileteVegarbeid

 • Brannvern
 • Brannsyn
 • Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
 • Beredskap mot akutt ureining
  Utfyllande informasjon om dei ulike avdelingane og tenestene finn du ved å klikke på aktuelle val i venstremenyen.
 
Publisert av Karen Stølen. Sist endra 27.02.2017