a - a - a
Nettstadkart Nettstadkart
Internasjonalt Other languages

Byggesak og regulering

Skal du byggje ny bustad, eller gjennomføre tiltak som fører til bruksendring av huset/bygningen, må tiltaket godkjennast av kommunen. Hvis du ynskjer å setje i gang eit mindre byggetiltak på eigedommen din, må du også søkje om løyve frå kommunen.

Oppføring av ny bustad

Skal du oppføre ny bustad, må du søkje kommunen om løyve. Du kan ikkje setje i gang før løyve er gjeve. Søknaden må utformast av eit firma som har kompetanse til å gjennomføre ein søknadsprosess. Dette firmaet blir ansvarleg søkjar. Det kan til dømes vere eit bygningsfirma, ein entreprenør eller arkitekt. Før ein set i gang må nødvendig prosjektering være gjennomført. Alle handverkarar (firma) må ha godkjent ansvarsrett for sine fagområde. I særskilde tilfelle kan kommunen etter søknad gje deg personleg ansvarsrett. Det betyr at du gjennomfører tiltaket sjølv (er sjølvbyggjar). For å vere sjølvbyggjar må du sannsynleggjere at du er i stand til å utføre det arbeidet du har søkt om å få gjere sjølv.    

Mindre tiltak
Dersom du skal setje i gang eit mindre byggjetiltak på eigedomen din, må du søkje kommunen om løyve. Eit mindre byggjetiltak er:

 • Oppføring av eit enkelt tilbygg der samla bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er under 50 m2. Tilbygget kan ha kjellar, men kan ikkje innehalde ei eiga bueining.
  Påbygg (ny etasje) eller underbygging (kjeller) av eksisterende bygg er ikkje omfatta
   
 • Oppføring av ein enkelt frittliggende bygning som ikkje er berekna til bustad. Samla bruksareal eller bebygd areal kan ikkje vere over 70 m2. Bygningen kan ha inntil ein etasje og i tillegg ha kjellar
   
 • Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel innanfor ei brukseining, til dømes å gjere om ei kjellarbod til kjellarstove
   
 • Oppsetjing eller montering av skilt, reklame o.l. inntil 6,5 m2 montert på vegg eller med høgd inntil 3,5 meter og breidde inntil 1,5 meter montert frittstående på terreng. Skiltet må ikkje vere til fare for personsikkerheit. Det kan ikkje monterast fleire på same stad/fasade
   
 • Oppsetjing av antennesystem med høgd inntil 5 meter. Antennen må ikkje utgjere noko fare for personsikkerheit. Det kan ikkje monterast fleire på same stad/fasade

Det er nokre søknadspliktige byggjetiltak du kan stå som ansvarleg for sjølv. Det vil seie at det ikkje er pålagt med ansvarlege foretak. Sjølv om det ikkje er naudsynt med ansvarlege foretak, gjeld dei tekniske krava fullt ut. Kommunen kan også unnta andre mindre tiltak frå kravet om ansvar, dersom det etter ei vurdering ikkje er naudsynt å krevje at eit byggetiltak blir gjennomført av ansvarlege føretak.  

Bruksendring

Hvis du ynskjer å få gjennomført eit tiltak som medfører bruksendring av bustaden/bygningen din, må du søkje kommunen om løyve. Det betyr at tiltaket ikkje kan setjast i gang før løyve er gjeve av kommunen. Ei bruksendring kan til dømes vere å lage til ei eiga leilegheit i underetasjen i bustaden der det før har vore soverom, hobbyrom eller liknande. Ei rein endring i bruk, utan bygningsmessige endringar, kan også vere søknadspliktig. Eit døme kan vere eit uthus som blir teke i bruk som anneks. Søknaden må utformast av eit firma som har kompetanse til å gjennomføre ein søknadsprosess (ansvarleg søkjar). Det kan til dømes vere eit byggefirma, entreprenør eller arkitekt. Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel innanfor same brukseining (til dømes å gjere om ei kjellerbod til kjellerstove) kan du søkje løyve om sjølv utan å engasjere eit firma. I særlege tilfelle kan kommunen etter søknad gje deg personleg ansvarsrett. Det betyr at du gjennomfører tiltaket sjølv (er sjølvbyggjar). For å vere sjølvbyggjar må du dokumentere at du er i stand til å utføre det arbeidet du har søkt om å få gjere sjølv.  

Saksbehandlingstid etter plan og bygningslova

Klage på vedtak tekniske saker

 

 

 

 

 

Publisert av Anna Bringsvor Egedahl. Sist endra 05.05.2017
 • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
 • Søk SkilleTegn
 • Tips ein venn SkilleTegn
 • Kontakt oss SkilleTegn
 • Legg til favoritter
Stryn kommune
Tonningsgata 4
6783 Stryn
Telefon
: 57874700

Org.nr.
: 963 989 202
Opningstid
: Kl. 09.00 - 15.00
     
Validator
Levert av ACOS AS
Login for redigering