Fritak for politiske verv

Den 9.september 2019 vart det vald nytt kommunestyre i Stryn. Dersom nokon må melde fritak frå vervet ,gjeld særsilde reglar

Reglar for fritak for folkevalde er regulert i kommunelova § 14 og § 15

- Det er kommunestyret som gjer vedtak i søknad om fritak.  For å få innvilga fritak gjeld regelen om at det skal vere uforholdsmessig vanskelig å eller belastande å skjøtte vervet.

- Dersom representantar flyttar og blir  registrert i folkeregisteret i ein annan kommune,- er dette grunnlag for fritak.

- Den som har gjort teneste som medlem i eit folkevald organ dei siste 4 åra kan krevje fritak

Søknad om fritak for politiske verv skal sendast til : postmottak@stryn.kommune.no