Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er ein fagperson som du kan ta kontakt med i alle fasar av ein kreftsjukdom.

Kreftkoordinator er eit lågterskeltilbod for kreftpasientar, pårørande, helsepersonell og andre. Kreftkoordinator skal medverke til at du som vert sjuk og dine pårørande skal få dei tenestene og dei tilboda som du har rett på. Kreftkoordinator skal undervise, gi opplæring og råd til aktuelle samarbeidspartnarar og arbeide for gode rutinar og system i kommunane si kreftomsorg.

 

Kva kan kreftkoordinator hjelpe deg med?

  • Koordinere helsetenester for deg som er kreftramma
  • Rettleiings- og støttesamtalar og hjelp til meistring
  • Sette deg i kontakt med ressurspersonar eller støtteinstansar som til dømes Kreftforeningen
  • Informere om relevante kurs og anna opplæring
  • Ivareta barn og unge som pårørande
     

Kven kan ta kontakt?

  • Du som har ein kreftsjukdom
  • Du som er pårørande eller er i nettverket til ein som har ein kreftsjukdom
  • Du som er ferdig med behandling og har behov for å snakke med nokon

Du kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator. Du treng ikkje henvisning. Du kan også få andre til å ta kontakt på dine vegner, til dømes fastlegen din eller nokon frå sjukehuset.

Ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling arbeider tett med kreftkoordinator. Desse arbeider til dagleg på sjukeheim eller i heimetenesta i kommunen din.

 

Kontakttider

Kreftkoordinatoren dekkjer kommunane Stryn og Stad og har til vanleg kontor på Nordfjord sjukehus.

Kreftkoordinatoren kan treffast på legesenteret i Stryn på desse tidspunkta:

Kl. 08.00 - 15.00: Måndag i oddetalsveker

Kl. 08.00 - 15.00: Torsdag i partalsveker

 

Kontakt
Kreftkoordinator Susanne Maria Hove
E-post: susanne.sollid@stad.kommune.no
Mobil 468 02 523