Vaksinering i Stryn kommune

Stryn kommune har no tilbudt vaksine til alle innbyggarar over 12 år. Dersom du ikkje har fått vaksine, men ønskjer det, kan du møte til drop-in vaksinering. Gjeld både dose 1, 2 og 3.

Alle som er under 16 år må ha samtykke frå begge foreldra for å ta vaksine, her finn du samtykkeskjema. (PDF, 101 kB)
Print, fyll ut og ta med til vaksinasjon.

Informasjon og anbefaling om koronavaksine til barn og ungdom i alderen 5-15 år (PDF, 147 kB)

 • Alle som bur eller oppheld seg i kommunen får tilbod om vaksine
 • Koronavaksinen og vaksinasjon er gratis
 • Du treng ikkje ta kontakt med fastlegen din for å få vaksine

Har du fleire spørsmål ?
For meir informasjon kontakt vaksine@stryn.kommune.no 
Ikkje skriv sensitiv informasjon i epost

 

Korleis føregår vaksinasjonen?

Koronavaksine på 1-2-3 -  enkel og lettlesen informasjon om koronavaksinen frå Folkehelseinstituttet.

Før vaksinering

Før vaksinasjon vil du bli spurd om du er frisk, og om du har hatt reaksjonar på andre vaksinar du har fått tidlegare. Hugs å informere om du er gravid, har allergi, brukar medisinar eller har andre helseproblem. Det er vanleg å utsetje vaksinasjon ved akutt sjukdom og ved feber over 38 grader.

Vaksineringa

Vaksinen vert gitt med sprøyte i overarmen. Ein ny dose skal gjevast etter nokre veker. 

Meir informasjon om vaksinen:

Etter vaksinering

Etter vaksinasjonen må du vente på vaksinasjonsstaden i minst 20 minutt, slik at du kan bli følgd opp dersom du skulle få ein reaksjon.

Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisinar tilgjengeleg for å takle ein eventuell allergisk reaksjon. Dersom du opplever uventa, kraftige eller langvarige symptom, som du trur skuldast vaksinen, bør du kontakte lege eller anna  helsepersonell for vurdering og råd.

Helsepersonell har plikt til å melde frå om alvorlege eller ukjende reaksjonar som dei mistenkjer kan skuldast vaksine. Du kan også sjølv sende inn melding via www.melde.no.

Koronavaksine på 1-2-3 - på ulike språk

Om vaksinen

Vaksinasjon er ein av de mest effektive formene for førebygging av smittsame sjukdommar. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å førebygge sjukdom eller å gjere sjukdomsforløpet mildare utan å bli utsett for alvorlege bivirkningar, her får du meir informasjon: Koronavaksine - info frå fhi

Kvar skjer vaksinasjonen?

I Stryn vaksinerer vi i Stryn kulturhus, Tinggata 18, 6783 Stryn. I Innvik på Innvik Fjordhotell, 6793 Innvik.

 • Møt presis. Pass på å halde god avstand til andre på veg inn, inne og når du skal ut av lokalet.
   
 • Du skal ikkje møte til vaksinasjon om du blir sjuk med feber eller har andre symptom på luftvegsinfeksjon. Du vil få tilbod om vaksinasjon igjen straks du vert frisk.
Intervall mellom dosane

Primærvaksinasjon består av 1, 2 eller 3 doser vaksine, avhengig av kva gruppe du tilhøyrer. Alle over 45 år, samt personar over 18 år i gruppe 4 (sjå Risikogrupper) blir i tillegg tilbudt ein boosterdose.

Intervallet mellom dosane kan ha betydning både for graden av beskyttelse og for gyldigheit av koronasertifikat. Les meir om kva intervall som krevst for å få gyldig koronasertifikat her:

 

Intervall mellom dose 1 og 2

Personar over 18 år:

 • Dersom du er vaksinert med Pfizer/Comirnaty må det gå minimum 21 dagar/3 veker mellom dose 1 og dose 2.

 • Dersom du er vaksinert med Moderna/Spikevax må det gå minimum 28 dagar/4 veker mellom dose 1 og dose 2

 • Dersom du får ein kombinasjon av Pfizer/Comirnaty og Moderna/Spikevax må det gå minimum 28 dagar/4 veker mellom dose 1 og 2

Ungdom 16-18 år (fødde 2003, 2004 og 2005)

 • Denne gruppa får vaksine av typen Pfizer/Comirnaty.
  Alle som ikkje har starta grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som muleg. Dei som er fylt 18 år kan ta ein oppfriskingsdose 20 veker etter siste dose i grunnvaksineringen om dei ønskjer.
   

Ungdom 12-15 år (fødde 2006, 2007, 2008 og 2009)

 • Denne gruppa får vaksine av typen Pfizer/Comirnaty.
  Føresette kan la barnet sitt vaksinere seg dersom dei ønskjer det/ barnet sjølv ønskjer det, og ein dose vil redusere den allereie lave risikoen for eit meir alvorleg forløp.
  Føresette kan la barnet sitt vaksinere seg med dose to 8-12 veker etter dose 1, dersom dei ønskjer det/ barnet sjølv ønskjer det.
   

Barn 5-11 år (fødde 2010-2016)

 • Informasjon kjem seinare
   

Intervall mellom dose 2 og 3

 • ALLE som er fylt 18 år kan no få oppfriskningsdose etter 20 veker.

 • Personar som som har alvorleg svekka immunforsvar blir tilbudt dose 3 som ein del av grunnvaksinasjonen. Dei det gjeld får beskjed frå behandlande lege eller sjukehus. Gjeldande intervall mellom dose 2 og dose 3 for denne gruppa er 4 veker.

 

Dose 4

 • Personar som har alvorleg svekka immunforsvar får 3 dosar i primærvaksinasjon og blir tilbudt ein boosterdose (dose 4) 3 månader/12 veker etter dose 3.

Risikogrupper
 • Grupper med moderat/høg risiko - GRUPPE 4

  • Bebuarar i sjukeheim 
  • 70 år og eldre 
  • Enkelte alvorlege helsetilstandar, uansett alder*:  
   • organtransplantasjon
   • immunsvikt
   • hematologisk kreftsjukdom siste fem år
   • annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift). 
   • nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
   • Downs syndrom
   • kronisk nyresjukdom og nyresvikt
     
 • Grupper med lett/moderat auka risiko - GRUPPE 5,6 og 7

  Personar under 50 år har lav risiko for alvorleg forløp av covid-19, men enkelte personar med dårleg regulerte eller kombinasjonar av fleire grunnsjukdommar kan ha høgare risiko.

  Vurdering av risiko gjeld på gruppenivå, og ikke for den enkelte person. Det vil vere store individuelle forskjellar innad i gruppene. Ved behov bør det gjerast ei individuell vurdering i samråd med eigen lege om risiko for alvorleg forløp.

  • Alder 65-69 år
  • Under 64 år og ein av følgjande kroniske sjukdommar:  
   • kronisk leversjukdom 
   • immundempande behandling ved autoimmune sjukdommar
   • diabetes 
   • kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høgdoseinhalasjonssteroider eller steroidtablettar siste året 
   • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare
   • demens
   • hjarte- og karsjukdommar (med unntak av høgt blodtrykk)
   • hjerneslag

Yngre personar har lav risiko for alvorleg forløp av covid-19, men enkelte personar med dårleg regulerte sjukdommar/tilstandar eller kombinasjonar av fleire grunnsjukdommar kan ha høgare risiko.

 

 

Vaksinasjon av barn

Barn og unge får svært sjelden alvorleg koronasjukdom, men enkelte kan bli alvorleg sjuke av koronainfeksjon. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen, samt bidra til mindre smitte i samfunnet.

Informasjon og anbefaling om koronavaksine til barn og ungdom i alderen 5-15 år (PDF, 147 kB)

Vaksinasjon av barn og unge

Transport til vaksinasjon
 • Transport til vaksinasjon må ordnast av kvar enkelt. Transport til vaksinasjon kan ikkje bestillast frå Pasientreiser eller legekontora. TT-kort kan nyttast ved evt. bruk av drosje.
Eg oppheld meg i annan kommune. Kva gjer eg?

Eg er folkeregistrert i Stryn, men oppheld meg i annan kommune. Kva gjer eg?
Smittevernlova seier at kommunane skal sørge for at alle som bur, eller midlertidig oppheld seg i kommunen får tilbod om vaksinasjon. Det betyr at om du oppheld deg i ein annan kommune, kan du ta kontakt med dei for å høyre om dei kan vaksinere deg.

Jfr. Smittevernloven § 7-1.

Kan eg bli vaksinert om eg er sjuk?

Du skal ikkje møte opp til vaksinasjon om du på vaksinasjonsdagen:

 • Har symptom på forkjøling, feber over 38 °C eller andre teikn på infeksjonssjukdom
 • Er i karantene eller ventar svar på koronatest
 • Er isolert grunna covid-19
 • Har blitt vaksinert med annan vaksine i løpet av siste 7 dagar
Kan ein få bivirkningar etter vaksinering?

Vaksinen er testa i store studiar på mange tusen menneske. Vanlege biverknader er:
• vondt på stikkstaden
• du blir trøytt
• hovudverk
• vondt i kroppen
• frysningar og feber
Desse biverknadene er ubehagelege, men går over etter få dagar.

Kva aldersgruppe tilhøyrer eg?

Prioriteringslistene tek utgangspunkt i årgang og ikkje fødselsdatoar.
Døme: Det vil seie at alle som fyller 75 år i 2021, vil tilhøyre gruppa 75-79 år. Dersom du er 74 år i januar 2021, og fyller 75 år i desember 2021, vil du tilhøyre gruppa 75-79 år. 

Råd og informasjon for gravide og ammande

Gravide og ammande vert anbefalt vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

 

Råd og informasjon for gravide og ammande

Takk for at du går gjennom denne sjekklista før du får koronavaksine

 

 

 


 

No vaksinerer vi barn i alderen 5-11 år etter avtale, og tilbyr andre dose til 12-15-åringar på DROP IN.

Oppfriskingsdose koronavaksine blir prioritert før influensavaksine.
Merk at begge vaksinene er anbefalt for risikogruppene, og ein kan ta dei med 7 dagers mellomrom.

 

  

FHI har godkjent dose 3 for personar med alvorleg svekka immunforsvar.

Fredag 1. okt, onsdag 6. okt. og onsdag 13. oktober blir siste ordinære vaksinasjonsdagar for første dose av koronavaksine. Dette er dermed siste mulegheit for vaksinering i denne omgang. 

Regjeringa har vedteke at barn 12-15 skal få tilbod om vaksine. I Stryn kommune vil informasjonsarbeid, innhenting av samtykke og eigenerklæring, samt gjennomføring av vaksinering skje som eit samarbeid mellom helse og skule.

Timen din blir flytta til neste veke pga sein levering av vaksine.

Frå i dag, onsdag 25. august, startar vi drop-in-tilbod til alle innbyggarar over 18 år (personar fødde i 2003 og tidlegare) i Stryn. Fredag 27. august blir det opna for dei som er fødde i 2005. Stryn kulturhus kl. 12.30 - 20.00 onsdag og torsdag. Fredag er det blitt utvida opningstid med start kl. 10.00 og ope til kl. 20.00.  Velkomen! 

Frå veke 34 mottek Stryn kommune første leveranse av Moderna-vaksinen. Framover vil det derfor bli gitt både Pfizer og Moderna vaksine. Vaksinene er likestilte og kan kombinerast. På vaksinasjonsstaden i Stryn kulturhus får du informasjon om kva vaksine som blir sett. Les meir om kombinasjon av vaksinene her.

Stryn kommune har hatt god tilgang på vaksine mot korona siste tida. Innbyggjarar som har fått time til dose 2 får no SMS med tilbod om å flytte timen fram. Dette skjer automatisk, og det er ikkje nødvendig å ta kontakt for å flytte time.

Med bakgrunn i tilrådingane frå Folkehelseinstituttet (FHI) og Legeforeningen er legane i Stryn kommune einige om at vi ikkje vil tilby Janssen-vaksinen på legekontoret.