Vaksinering i Stryn kommune

Stryn kommune tilbyr vaksine til alle innbyggarar over 12 år. Dersom du ikkje har fått vaksine, men ønskjer det, kan du bestille time på helsenorge.no. Gjeld dose 1, 2, 3 og 4.

  • Alle som bur eller oppheld seg i kommunen får tilbod om vaksine
  • Koronavaksinen og vaksinasjon er gratis
  • Du treng ikkje ta kontakt med fastlegen din for å få vaksine

Vi tilbyr personar over 75 år og eldre ein 2. oppfriskningsdose (dose 4) dersom dei sjølv ønskjer det. Intervall mellom dose 3 og 4 bør vere minst 4 mnd. På grunn av ferieavvikling er det redusert kapasitet på koronavaksinering. 

Vi følgjer FHI si prioriteringsrekkefølgje:
1. Sjukehjemsbebuarar og sårbare personar 75 år og eldre med heimesjukepleie
2. Aldersgruppa 80 år og eldre
3. Aldersgruppa 75-79 år

Ved alvorleg svekka immunforsvar:
Behov for ytterlegare vaksinasjon utover dei 4 anbefalte dosane til dei med mest svekka immunforsvar må vurderast individuelt, primært av sjukehusspesialist.


Vi tilbyr vaksinering på legekontoret onsdagar kl. 09.00-14.30. Du må bestille time.


Bestill time her:
helsenorge.no 

Sjå korleis du bestiller time på helsenorge her (PDF, 542 kB)

Dersom du ikkje har fastlege i Stryn eller ikkje brukar helsenorge.no kan du bestille time ved å ringe legekontoret på 57 87 69 80.

Vaksinering mot korona gjeld personar frå fylte 12 år. Alle som er under 16 år må ha samtykke frå begge foreldra for å ta vaksine, her finn du samtykkeskjema. (PDF, 101 kB)
Print, fyll ut og ta med til vaksinasjon.

Informasjon og anbefaling om koronavaksine til barn og ungdom i alderen 5-15 år (PDF, 147 kB)

Les meir om råd og rettleiing for koronavaksine på helsenorge.no 

 

 

 

 


 

Stryn kommune har hatt god tilgang på vaksine mot korona siste tida. Innbyggjarar som har fått time til dose 2 får no SMS med tilbod om å flytte timen fram. Dette skjer automatisk, og det er ikkje nødvendig å ta kontakt for å flytte time.

Med bakgrunn i tilrådingane frå Folkehelseinstituttet (FHI) og Legeforeningen er legane i Stryn kommune einige om at vi ikkje vil tilby Janssen-vaksinen på legekontoret.