Namnesak

Stryn kommune og Kartverket har reist namnesak på fleire stadnamn etter § 8 i lov om stadnamn for å få avklart rett skriftleg skrivemåte for offentleg bruk. Etter forskrift om stadnamn § 8 siste ledd er det i tillegg til primærnamnet reist sak på avleidde namneformer.

Høyringsfristen er ute og innkome innspel er sendt Stadnamntenesta og kartverket for endeleg avgjerd.

 

Oppslagsnr. Namn Namneobjekttype Knr. Gnr. Bnr.
71272/1 Lunde Gard 1449 49  
  Lunde Bruk 1449 49 1,2,3
397041/1 Lundaneset/ Lundeneset Nes i sjø 1449    
639062/1 Lundehella/ Lundahella Nes i sjø 1449    
286025/1 Lundestranda/ Lundastranda Strand i sjø 1449    
677256/1 Lundesætra/ Lundesetra/ Lundasætra Seter/ støl 1449    
579045/1 Lundhammaren Berg 1449    
617307/1 Lundesætra/ Lundasætra Seter/ støl 1449    
131268/1 Lundedalen/ Lundadalen Dal 1449    
1072627/1 Lundanibba/ Lundenibba Topp 1449    
860341/1 Kyrkjeeide/ Kirkeeide Gard 1449 63  
  Kirke Eide Bruk 1449 63 1
  Kirkeeide Bruk 1449 63 4,5,6,8,9,10
  Kirkeeidsbakken/ Kyrkjeeidsbakken Bruk 1449 63 25
70168/2 Kyrkjeeidsskaret Skar 1444, 1449    
313307/1 Kyrkjeeidssætra/ Kyrkjeeidesætra Seter/støl 1449    
920194/2 Kyrkjeeidsfagredalen Dal 1449    
920194/1 Fagerdalen/ Fagredalen Dal 1449    
983686/1 Fagredalsnibba Topp 1449    
983682/1 Gjørvafagredalen Dal 1449    
920252/1 Årholen / Holen Gard 1449 120  
  Årholen Bruk 1449 120 1
943473/1 Holefossen Foss 1449    
458548/1 Holeneset Nes i sjø 1449    
458383/1 Holeskaret Skar 1449    
373352/2 Holestølen Seter/ støl 1449    
983196/1 Holetunnelen Tunnel 1449    
463892/1 Holvika/ Holevika Vik i sjø 1449    
373352/1 Holhøgesætra/ Holhøgsætra/ Høgesætra Seter/ støl 1449    
253089/1 Valåker/ Valaker Gard 1449 159  
  Walaker Bruk 1449 159 1
  Valaker Bruk 1449 159 2,3,4,5
  Nedre Valåker Bruk 1449 159 5
  Valaker og Bruland hyttefelt Bruk 1449 159 23
616077/1 Valåkerstøylen/ Valåkerstølen Seter/ støl 1449    
1072141/1 Austre Tindefjellfossen/ Austre Tindefjellsfossen Foss 1449    
1072140/1 Ytste Tindefjellfossen/ Ytste Tindefjellsfossen Foss 1449    
555410/1 Tindefjellbreen/ Tindefjellsbreen Isbre 1449    
987022/1 Botnavatna Gruppe av vatn 1449    
677276/1 Bøasætra/ Bøsætra Seter/ støl 1449    
215461/1

Bø nedre seter/ Bøanedsætra/ Bøanedsetra

Seter/ støl 1449    
94032/1 Vikasetra/ Vikasætra Seter/ støl 1449    
276506/1 Vikanedsetra/ Vikanedsætra Seter/ støl 1449    
991134/1 Nedsetreryggen/ Nedsætreryggen Haug 1449    
987016/1 Fosdalskyrkja Topp 1449    
336307/1 Heisteinen/ Høysteinen Stein 1449    
579259/1 Heisteinen/ Høysteinen Stein 1449    
985058/1 Hestefjellsnibba/ Hestefjellnibba Topp 1444, 1449    
270018/1 Hestodden/ Hestøda/ Heststoda Nes i sjø 1449    
987018/1 Nesfjellet Fjellside 1449    
131409/1 Ramnefjellet Fjell 1449    
253381/1 Ramnefjellbreen Isbre 1449    
253483/1 Ramnefjellfossen Foss 1449    
987019/1 Ramnefjellshyrna/ Ramnefjellhyrna Rygg 1449    
1072638/1 Rognjuva/ Rongjuva Utmark 1449    
987012/1 Rognjuvgjølet/ Rongjuvgjølet Juv 1449    
313346/1 Rongjuvnibba/ Rogngjuvnibba Fjell 1449    
761304/1 Rongunes/ Rogngjuvneset Nes 1449    
983685/1 Rypedalen Dal 1449    
983684/1 Rypedalsnibba Topp 1449    
728385/1 Skadeskaret Skar 1449    
986903/1 Skaret Skar 1449    
252346/1 Skåla/ Loskåla Fjell 1449    
1071913/1 Steindalen Dal 1449    
131183/1 Steindalsegga Fjell 1444, 1449    
639034/1 Steindalselva Elv 1449    
70935/1 Tjøtaelva/ Kjøtaelva/ Tjøtelva Bekk 1449    
555806/1 Tjøtabreen/ Kjøtabreen/ Tjøtebreen Isbre 1449    
975784/1 Tjøtafossen/ Tjøtefossen Foss 1449    
859797/1 Tjøtaskarven/ Kjøtaskarven/ Tjøteskarven Rygg 1449    
989097/1 Torvfjellet/ Nesbøfjellet/ Solheimsnibba Fjell 1449    
70175/2 Skoraskaret/ Skorskaret Skar 1444, 1449    
883157/1 Vilkjeneset/ Vesleneset Nes i sjø 1449    

 

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåte av nedervervde gards- og bruksnamn, seternamn og naturnamn. Før det vert gjort vedtak, har kommunen rett til å uttale seg. Eigarar og festarar har rett til å uttale seg om skrivemåten  av namn som dei har særleg tilknyting til.

 

Bruksnamn

Etter lov om stadnamn har grunneigaren rett til å fastsetje skrivemåten av namnet på eige bruk dersom han kan dokumentere at skrivemåten har vore i offentleg bruk som bruksnamn (på offentleg kart, på skilt, i matrikkelen, skøyte e.l), jf. §5 tredje ledd  i lov om stadnamn.)

Kommunen hentar inn og samordnar høyringsinnspela. Kartverket har vedtaksmynde.

 

 

 

Lov om stadnamn