Nytt vedteke vegnamn

Sektorutval for tekniske saker vedtok 04.06.20 dette nye vegnamnet:

Kode

Namn

Parsell/område

Område

1110

Koparberget

Veg i bustadfelt nordvest for campingplass

Hildastranda

 

 

KLAGE:

Etter lov om forvaltning kap VI og Lov om stadnamn § 12 kan

a) eit offentleg organ og andre som er nemnde i §1 tredje ledd

b) eigaren eller festaren i saker som gjeld namn på eige gardsbruk eller eigedom

c) ein lokal organisasjon med særleg tilknytning til eit stadnamn eller

d) stadnamntenesta klage på skrivemåten av vegnamnet

 

Skriftleg klage skal sendast postmottak@stryn.kommune.no eller til Stryn kommune, Teknisk etat, Tonningsgata 4, 6783 Stryn innan 29.06.20.