Nye vedtekne vegnamn

Sektorutval for tekniske saker vedtok 30.01.20 desse nye vegnamna:

Kode

Namn

Parsell/område

Område

1131

Bergsida

Veg Lunde-Vinsrygg

Stryn

1117

Gamlevegen

Veg forbi Misjonsheimen og Skogstad

Innvik

1119

Heggdalsvegen  

Veg til Heggdal/ Lid

Innvik
1242 Tverrlidvegen Veg til Kårstad og Bergsstøylen Utvik

 

 

KLAGE:

Etter lov om forvaltning kap VI og Lov om stadnamn § 12 kan

a) eit offentleg organ og andre som er nemnde i §1 tredje ledd

b) eigaren eller festaren i saker som gjeld namn på eige gardsbruk eller eigedom

c) ein lokal organisasjon med særleg tilknytning til eit stadnamn eller

d) stadnamntenesta klage på skrivemåten av vegnamnet

 

Skriftleg klage skal sendast postmottak@stryn.kommune.no eller til Stryn kommune, Teknisk etat, Tonningsgata 4, 6783 Stryn innan 03.03.20.