Ansvarsoppgåver for kommunestyre og fylkesting

Måndag 11. september er det kommunestyre- og fylkestingsval. Då skal vi velje representantar til både kommunestyre og fylkesting i Noreg. Representantane vert valde for fire år av gongen. Men kva har kommunestyret ansvar for og kva er fylkestinget sine område? 

Kommunestyret

Kommunestyret (eller bystyret) er det øvste politiske organet i kommunen. Den øvste politiske leiaren i kommunen er ordføraren.

Tal røyster eit parti får i eit val, avgjer kor mange plassar partiet får i kommunestyret.

Det er 356 kommunar i Noreg.

Ansvarsoppgåver for kommunestyret:

• Barnehage

• Skule

• SFO

• Spesialundervisning for funksjonshemma

• Primærhelsetenesta

• Heimehjelp

• Heimesjukepleie

• Alders- og sjukeheim

• Helsevern for psykisk utviklingshemma

• Sosialhjelp

• Lokale vegar

• Brann- og feiarvesen

• Forvaltning og planmynde

• Vatn, kloakk og renovasjon

• Lokalt miljøvern

• Kyrkjer og kyrkjegardar

• Fritidsklubbar

• Folkebibliotek

 

Fylkestinget

Det folkevalde organet til fylkeskommunen er fylkestinget. Øvste politiske leiar her er fylkesordføraren.

Vi har 11 fylkeskommunar i landet.

Ansvarsoppgåver for fylkestinget:

• Videregående skule

• Vaksenopplæring

• Tannhelseteneste

• Fylkesvegar

• Skuleskyss

• Lokal kollektivtransport

• Trafikksikkerheitsarbeid

• Fylkesbibliotek

I Noreg har vi tre styringsnivå. Staten med Stortinget, regjeringa og statsforvaltninga, fylkeskommunane og kommunane.