• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Gravemelding

Informasjon

Gravemelding er ei samanstilling av informasjon om kva rør og leidningar ein kan forvente å finne i bakken, og luftspenn. Tiltakshavar er ansvarleg for å avklare om tiltaket er søknadspliktig. Ta kontakt med byggjesak.

Før graving på offentleg eigedom blir sett i gang, skal godkjent gravemelding liggje føre. På privat eigedom der gravearbeidet kan føre til skader eller ulemper på offentlege innretningar, skal gravearbeidet og meldast. Til slik melding blir dette skjemaet nytta.

For graving på riks- og fylkesvegar, må meldaren og innhente godkjenning frå Statens vegvesen. For graving på kommunale vegar må godkjenning frå avdeling for kommunalteknikk i kommunen innhentast.

Bortsett frå dei tilfella der den som søkjer, må hente inn godkjenning frå Statens vegvesen, vil alle meldingar som knyter seg til handsaminga av gravemeldinga bli gjeven av avdeling for kommunalteknikk i Stryn kommune.

 


Det er ikkje eit krav om innlogging for dette skjemaet, men dersom du ønskjer å lagre skjemaet for seinare bruk, kan du logge deg inn ved å klikke "Logg inn" øverst til høgre i skjemaet. Du kan velje om du vil logge deg inn med ID-porten, eller e-post innlogging.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verte borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgje Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader