• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om tildeling av tomt

Søknad om tildeling av tomt

Opplysningar om søkjar
/
/
Ja, eg ønskjer å kjøpe tomt, dette er mitt valg nr.

Du kan registrere fleire tomteønskjer. Trykk registrer for kvart bustadfelt.

Her kan du lese om reglane for tomtetildeling

Reglar for tildeling av tomtar i kommunale bustadfelt. Vedteke i kommunestyret sak 077/14 20.11.2014

1. Rådmannen har fullmakt til å tildele tomter på vilkår fastsette av kommunestyret.

2. Ved utlegging av nye tomter lyser Stryn kommune ut ledige tomter i bustadfelt på si heimeside og eventuelt i lokal presse. Det skal settast søknadsfrist.

3. a) Tildeling i samsvar med desse reglane vert gjort etter søknad etter at tomtene i feltet er utlyst for sal.

b) Funksjonshemma skal ha fortrinnsrett til eigna tomter.

c) Ved utlysing av tomter i eit felt stiller alle søknader som er komne inn til den fristen som er sett i utlysinga, likt. Om fleire søkjer på same tomt vert privatpersonar prioritert framfor verksemder og det vert nytta loddtrekning.

d) Seinare tomtetildeling skjer fortløpande med utgangspunkt i søknadsdato.

4. Tomtene skal nyttast til bygging av bustadhus, og kvar tomtesøkjar kan berre få tildelt ei – 1 – tomt. Etter grunngjeven søknad kan formannskapet fråvike denne regelen.

5. Dersom reguleringsplanen gjev høve til det, kan rådmannen tildele deler av feltet til byggelag for samla utbygging.

6. Rådmannen kan gje samtykke til at søkjarar som har tildelt tomt i same feltet, byter med kvarandre.

7. Etter at tildeling er føreteke får kjøparen ein frist på 14 dagar til å avgjere om han/ho vil ha tomta. Dersom han/ ho tek imot tomta vert det gitt ein ytterlegare frist på 30 dagar for betaling av eit forskot tilsvarande 50 % av kjøpesummen (inkl. refusjonar). Restsummen skal betalast innan ½ år etter at melding om tildeling av tomt er gjeve eller når feltet er byggeklart. Ved for sein betaling, både av forskot og restsum skal det reknast morarente frå forfallsdatoen.

8. Når forskotet er betalt og det er lagt fram bankgaranti på restsummen vert det utlevert skøyte på eigedomen.

9. Formannskapet kan dispensere frå desse reglane når særlege grunnar ligg føre.

STANDARDHEFTE SOM VIL BLI TEKNE INN SOM HEFTE I SKØYTA:

Under pkt 6. Særskilde avtaler:

-oppføring og vedlikehald av gjerde kring parsellen kvilar fullt ut på den til ei kvar tid eigar av g.nr b.nr utan utgift for kommunen.

-Den til ei kvar tid eigar av g.nr. b.nr. må finne seg i at kablar i grunnen - lagde av Stryn Energi AS – organisasjonsnr 976 626 192 og Telenor Telecom Solutions AS – organisasjonsnr 976 967 631 – vert førde fram over parsellen. Dette gjeld og retten til vedlikehald av eksisterande leidningar som er førde over tomta. Det same gjeld for vass- og avløpsleidningar og vegar som kommunen fastlegg i samsvar med vedteken reguleringsplan eller offentlege planar, og å drifte og vedlikehalde desse.

Overført frå pkt 6 - Andre avtaler (som ikkje skal tinglysast):

-Oppføring av bustadhus på eigedomen må vere sett i gong innan to år etter at skøyte er underskriven, og innflytting må vere gjort innan tre år. Dersom det ikkje vert sett i gong bygging innan fastsett frist, har kommunen rett til å kjøpe tomta attende for same pris som den ho vart seld for – minus tinglysings- og dokumentkostnader.

Dersom kjøpar ynskjer å vidareselje tomta før bygging er igongsett har kommunen forkjøpsrett til same pris som den ho vart seld for – minus tinglysings- og dokumentkostnader.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verte borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgje Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader