• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Turløyper og skianlegg - tilskot til drift

Informasjon til søkjar

Retningsliner for driftstilskot til turløyper og skianlegg

1. Kven kan søkje om tilskot
Eigar av ideelle skianlegg eller private aktørar som køyrer opp ski/turløyper (snø)på minimum 2 km, fast kvar vintersesong (ved snøtilhøve), samt eigar- og drivar av alpinanlegg og hoppanlegg
• Anlegget må ligge i Stryn kommune, eller ha kommunen eller eit av idrettslaga i kommunen som medeigar 
• Anlegget skal vere ope for alle
• Eigar- og drivar av anlegg som mottek driftstilskot kan ikkje ta ut utbytte. Eit ev. overskot skal gå attende til drift av anlegget og utviklinga av dette

2. Kven kan ikkje tildelast tilskot
• Frivillig eller privat aktør som primært har anlegget som forretningsdrift
• Anlegg som ligg utanfor kommunen og ikkje har kommunal tilknyting eller kan vise til ideell eigarskap til eit idrettslag i kommunen 

3. Krav til vedlegg
• Revidert rekneskap som syner driftsresultatet frå siste år
• Søkjar som har fått midlar av ordninga, skal legge ved ein rapport som klargjer bruken av midlar som vart tildelt. Rapporten blir vektlagt ved neste års tildeling

4. Generelt
• Med drift meiner ein oppgåver og rutinar som er nødvendige for at skianlegg og skiløyper skal fungere som planlagt, både funksjonelt, teknisk og praktisk. Med bruk meiner ein idrett og fysisk aktivitet som kan utøvast i anlegget.
• Søknaden skal leverast elektronisk på fastlagt skjema innan fristen, med dei vedlegg som er kravd for  at søknad skal bli godkjend
• Stryn kommune annonserer på heimesida, facebook og i Fjordingen om søknadsfrist 1.september, i god tid før fristen er ute. Fristen er absolutt. Søknad innkome etter frist vert ikkje handsama
• Saka vert behandla i skule- og kulturutvalet
• Stryn idrettsråd har uttalerett i saka

(oppdatert 03.02.2021)

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verte borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgje Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader