• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Be om tilgang til KS Folkeregister

Informasjon

KS Folkeregister erstattar Infotorg.no

Med modernisering av folkeregisteret tilbyr Skatteetaten alle aktørar å hente folkeregisteropplysningar direkte frå folkeregisteret, utan å gå via Skatteetaten sin distributør TietoEvry (Infotorg). Gjennom KS folkeregister vil KS tilby kommunesektoren folkeregisteropplysninger for alle tenesteområde utanom helsetenesta til ein mykje lavare pris.

I KS folkeregister kan du søke etter personar og finne opplysningar om ein eller fleire personar basert på ulike kriterie som til dømes fødselsnummer, namn eller adresse.
Eller du kan bestille innbyggjarlister ved å hente ut ei liste over eit større antall innbyggjarar basert i eit sett med kriterie. Du kan for eksempel trekkje ut alle innbyggjarane i ein bestemt alder for å lage ei vaksineliste. Uttrekket kan lastast ned i Excel-format.

For å kunne hente ut opplysningar underlagt teieplikt er det krav om at du har tilgang til dette gjennom ein lovheimel for arbeidsoppgåvene dine.

Døme: For ein sakshandsamar i barnevernet er aktuelle lovheimlar:

  • Lov om barneverntjenester (barnevernloven)§ 6-4 Opplysningsplikt
  • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 43 tredje ledd

Opplysningar som er underlagt teieplikt / opplysningar som ikkje er underlagt teieplikt 

Med ny lov og forskrift om folkeregistrering som tredde i kraft i oktober 2017, fekk vi ei tydelegare kategorisering av opplysningar som anten er underlagt teieplikt/ ikkje underlagt teieplikt. Fleire opplysningar er no ikkje underlagt teieplikt.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
  2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauga eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon verte borte.
  3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgje Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader