Pris for SFO (skulefritidsordninga)

Dette kostar SFO frå 1. januar 2022:

Fullt tilbod for 1. og 2. klasse inkludert halv dag og fridag (26 t/v)  kr. 3102,- pr. mnd

Vidare har dei ulike skulefritidsordningane tilpassa modellar/tilbod som er prisa ut frå ein timepris på kr 119,-
Du finn modellane som er tilgjengelege på den enkelte SFO og pris på dei når du søkjer plass i Vigilo.

 

Det vert gjeve søskenmoderasjon på 30% for søsken nr. 2, og 50% frå og med søsken nr. 3.
Følgjande reglar gjeld for søskenmoderasjon:
Det barnet/ barna som har billegaste tilbod, får moderasjon.


5. Enkle dagar:

Enkle heile dagar kr. 360,- per dag/ Enkle halve dagar kr. 186,- per dag.

Desse tilboda gjeld etter avtale med SFO ved uføresette tilhøve. Det kan ikkje kjøpast faste einskilddagar.


6. Betaling for kost:

5 dagar i veka kr. 115,- pr. mnd.
1 dag i veka kr. 23,- pr. mnd


Samarbeidsutvala ved den enkelte skulen må avgjere om dei vil tilby kosttilbod.

7. Månadssats:

Månadssatsen gjeld for 10 månader pr. år.
Satsane gjeld i høve det inntaket som vert gjort, ikkje i høve utnytting av tildelt plass.

8. For sein henting av barn:

Sein henting kostar kr 164,-
Dersom barn vert henta for seint meir enn fire gonger per skuleår, må den som hentar for seint, dekke skulefritidsordninga sine lønskostnader for tilsett som går overtid.