Pris for SFO (skulefritidsordninga)

Dette kostar SFO frå 1. januar 2023:

Fullt tilbod for 1. og 2. klasse inkludert halv dag og fridag (26 t/v)  kr. 3242,- pr. mnd

Vidare har dei ulike skulefritidsordningane tilpassa modellar/tilbod som er prisa ut frå ein timepris på kr 125,-
Du finn modellane som er tilgjengelege på den enkelte SFO og pris på dei når du søkjer plass i Vigilo.

 

Frå august 2022 vart det innført gratis 12 timar SFO  for 1. klasse.
Frå skulestart 2023 vert ordninga med 12 timar gratis SFO også innført for 2. klasse.

Det vert gjeve søskenmoderasjon på 30% for søsken nr. 2, og 50% frå og med søsken nr. 3.
Følgjande reglar gjeld for søskenmoderasjon:
Det barnet/ barna som har billegaste tilbod, får moderasjon.


5. Enkle dagar:

Enkle heile dagar kr. 281,- per dag/ Enkle halve dagar kr. 141,- per dag.

Desse tilboda gjeld etter avtale med SFO ved uføresette tilhøve. Det kan ikkje kjøpast faste einskilddagar.


6. Betaling for kost:

5 dagar i veka kr. 120,- pr. mnd.
1 dag i veka kr. 24,- pr. mnd


Samarbeidsutvala ved den enkelte skulen må avgjere om dei vil tilby kosttilbod.

7. Månadssats:

Månadssatsen gjeld for 10 månader pr. år. (Halv betaling i juni og august).
Satsane gjeld i høve det inntaket som vert gjort, ikkje i høve utnytting av tildelt plass.

8. For sein henting av barn:

Sein henting kostar kr 171,-
Dersom barn vert henta for seint meir enn fire gonger per skuleår, må den som hentar for seint, dekke skulefritidsordninga sine lønskostnader for tilsett som går overtid.