Barn og familie
Eigedomsskatt
Grunnskule/vaksenopplæring
Kultur og fritid
Landbruk
Miljøvern
Næring
Pleie og omsorg
Tekniske tenester
Transportordningar
Ymse