Prisar for kjøp av mat frå omsorgssentera

Det er tildelingsnemnda som avgjer kven som får kjøpe måltid på/ frå senteret og som fattar formelle vedtak (jf. funksjonsevne hos brukaren og kapasitet på kjøkkenet) basert på områdeleiar si vurdering av inntekt.

Kjøp av mat frå Stryn og Vikane omsorgssenter

Middag (2 retter) inntekt under 2G og med heimel i HOL kr 56
Middag (2 retter), inntekt under 2G utan heimel i HOL – prisar som over 2G
Middag (2 rettar)på omsorgsenteret, med inntekt over 2G med eller utan heimel i HOL kr 102
Middag utkøyrd (2 retter), med inntekt over 2 G med eller utan heimel i HOL kr 109
Frukost, lunsj eller kvelds på omsorgssenteret kr 35

 

 

Full kost, inntekt under 2G kr 3 907 pr mnd
Full kost, inntekt over 2 G kr 5 300 pr mnd
Full kost utkøyrd, inntekt over 2G  kr 5 503 pr mnd

 

Brukarbetaling ved opphald i omsorgsbustader med heildøgns omsorg:

Full kost inntekt under 2 G  kr 3 907 pr mnd
Full kost over 2 G kr 5 300 pr mnd


G=Grunnbeløpet i folketrygda

HOL = Lov om kommunale helse og omsorgstenester