Prisar for kjøp av mat frå omsorgssentra

Det er tildelingsnemnda som avgjer kven som får kjøpe måltid på/ frå senteret og som fattar formelle vedtak (jf. funksjonsevne hos brukaren og kapasitet på kjøkkenet) basert på områdeleiar si vurdering av inntekt.

Kjøp av mat frå Stryn og Vikane omsorgssenter

Middag (2 retter) inntekt under 2G og med heimel i HOL kr 55
Middag (2 retter), inntekt under 2G utan heimel i HOL – prisar som over 2G
Middag (2 rettar)på omsorgsenteret, med inntekt over 2G med eller utan heimel i HOL kr 99
Middag utkøyrd (2 retter), med inntekt over 2 G med eller utan heimel i HOL kr 106
Frukost, lunsj eller kvelds på omsorgssenteret kr 34

 

 

Full kost Inntekt under 2G kr 3 672 pr mnd
Full kost inntekt over 2 G kr 4 982 pr mnd
Full kost utkøyrd inntekt over 2G  kr 5 359 pr mnd

 

Brukarbetaling ved opphald i omsorgsbustader med heildøgns omsorg:

Full kost inntekt under 2 G  kr 3 672 pr mnd
Full kost over 2 G kr 4 982 pr mnd


G=Grunnbeløpet i folketrygda

HOL = Lov om kommunale helse og omsorgstenester