Stryn kulturskule elevbetaling og moderasjon

Prisar for Stryn kulturskule 2023:

Elevplass barn/ unge  kr. 2.100,- per semester  
Elevplass vaksne kr. 2.215,- per semester  
Talentutviklingsplass (tillegg til elevplass) kr 235,-
Lågterskeltilbod i grupper  kr 750,-
Gruppeundervisn/ samspel (tillegg til einetimar) kr 750,-

Faktura vert sendt ut etter kvart semester (to gongar pr år).

Moderasjon i elevavgift

Elevar frå same familie få moderasjon, barn med den dyraste ordninga betalar full sats

  • 15% moderasjon til barn 2 og 3
  • 20% moderasjon til barn 4 og fleire
  • Ikkje moderasjon på lågterskel tilbod eller gruppeundervisning

Det er høve til å melde seg på fleire fag i kulturskulen. Eleven får då fleirfags-moderasjon (same % som søskenmoderasjon)


Refusjon

Misser eleven undervisning grunna lærar sitt fråvær, kan inntil to-2 timar per semester falle bort utan at det vert sett inn vikar. Dersom fleire enn to-2 timar fell bort per semester, får eleven fråfrag i elevavgifta. Eleven får ikkje frådrag for eige fråvær (unnateke når permisjon er innvilga av lærar).

Instrumentleige, noter og materiell

Kulturskulen leiger ut instrument. Prisane varierer etter kva type instrument det gjeld. Med atterhald om at det er ledige instrument. Nybyrjarar vert prioritert. Instrumentelevar må rekne med utgifter til notar og materiell. Danseelevar kostymeavgift og kunstelevar materialavgift.

Utleige og sal av tenester
Type leige Pris pr semester
Keyboard, elpiano kr 460,-
Fele, blåseintrument, gitar m.m. kr 335,-
Notar og materiell kr 335,-

 

Sal av tenester til korps, kor og skular

Type Pris pr semester
Dirigentteneste korps/ kor kr 565,- per klokketime
Intrumentopplæring i gruppe kr 720,- per elev i gruppe per semester
Sal av tenester til andre skular kr 555,- per klokketime*
Kulturskulen på oppdrag (vi opptrer på kurs, konferansar o.l. i kommunen) Pris etter avtale med rektor. Faktura vert sendt*
*Køyregodtgjersle og reisetid kjem i tillegg til honorar