Stryn kulturskule elevbetaling og moderasjon

Prisar for Stryn kulturskule:

Elevplass barn/ unge  kr. 1.800,- per semester kr. 3.600,- per år
Elevplass vaksne kr 1.900,- per semester
Talentutviklingsplass (tillegg til elevplass) kr 200,-
Lågterskeltilbod i grupper  kr 650,-
Lågterskeltilbod  tidsavgrensa i grupper kr 50,- per gang
Gruppeundervisn/ samspel (tillegg til einetimar) kr 650,-

 

Faktura vert sendt ut etter kvart semester (to gongar pr år).

Søskenmoderasjon/ moderasjon ved deltaking på fleire disiplinar:
Barn med den dyraste ordninga betalar full sats. Ved barn nr 2 og 3 er det 15% moderasjon, ved barn nr 4 eller fleire er det 20% moderasjon. Det er ikkje moderasjon på lågterskeltilbod eller gruppeundervisning.

Det er høve til å melde seg på fleire fag i kulturskulen. Eleven vil då få fleirfags-moderasjon (same %-sats som søskenmoderasjon).

Refusjon
Misser eleven undervisning grunna lærar sitt fråvær kan inntil 2 timar pr semester falle bort utan at det vert sett inn vikar. Dersom fleire enn 2 timar fell bort pr semester får eleven frådrag i elevavgifta. Eleven får ikkje frådrag for eige fråvær (unnateke når permisjon er innvilga av lærar).

Notar og materiell
Instrumentalelevane må rekne med utgifter til notar og materiell. Kunstelevane må betale materialavgift.

 

Utleige og sal av tenester
Type Sats pr semester
Utleige av keyboard, elpiano kr 400,-
Fele, blåseintrument, gitar mm kr 300,-
Notar og materiell kr 300,-
Dirigentteneste korps/kor kr 500,- pr klokketime
Intrumentopplæring i gruppe kr 650,- pr elev i gruppe pr semester
Sal av tenester til andre skular kr 500,- pr klokketime
Kulturskulen på oppdrag (vi opptrer på kurs, konferansar o.l. i kommunen) Pris etter avtale med rektor
Utanfor kommunen Pris etter avtale med rektor. Dekking av køyregodtgjersle og reisetid kjem i tillegg til honorar.