Årsmelding Stryn kommune 2021

Kommunedirektøren si innleiing og oppsummering.

Året 2021 har vore nok eit krevjande år for Stryn kommune. Usikkerheit grunna covid og stor ressursbruk for å yte gode nok tenester til innbyggjarane og besøkjande til kommunen vår har prega året.

Stryn kommune har hatt stor merksemd på å yte eit godt tenestetilbod knytt til pandemisituasjonen, som både gjeld informasjon, vaksinering, antal smitta, handtering av ungdom, skuletilbodet, helsestell, rådgjeving og informasjon. Stor fleksibiltet hjå tilsette og flinke frivillige som har stilt opp meir enn forventa, har gjort at Stryn Kommune har klart seg bra gjennom pandemiåret 2021.

Takk til alle!

Vi har også i år hatt god hjelp gjennom nasjonale økonomiske kompensasjonsordningar både til kommunen og til pandemiutsette bedrifter spesielt innan reiselivsnæringa. Vi har hatt eit velfungerande team som har følgd med på nasjonale råd og føringar og tilpassa desse til Stryn kommune sin situasjon og som har hatt ansvaret for å setje naudsynte tiltak ut i livet. Vi vonar at smittetoppen er nådd og at driftssituasjonen normaliserer seg slik at vi kan ha større merksemd på naudsynte utviklingsoppgåver.

Vi nyttar og utviklar analyseverktøyet Framsikt, slik at informasjonen blir meir tilgjengeleg både for politikarar, tilsette, innbyggarar og andre interesserte. Dette er viktig for å gjere kommunen så open og transparent som muleg. Internt i organisasjonen er verktøyet viktig for å få til best muleg samhandling og samarbeid i tenestetilbodet. Vi har også no beslutta å ta i bruk verksemdplanen i Framsikt for å ha eit betre system for å følgje opp prioriterte prosjekt gjennom året.
 

Digital Årsmelding Stryn kommune 2021

Her er ein pdf-versjon av årsmeldinga, men vi anbefalar at den digitale versjonen over blir nytta, då den gir ei betre visuell framstilling av årsmeldinga til kommunen.

Årsmelding Stryn kommune 2021 (PDF, 3 MB)

Kommunedirektøren si innleiing og oppsummering

2020 har vore annleisåret - nedstenging, auka utgifter, tapte i inntekter, koronatilskot, frykt og ekstra arbeidsbelastning. Krav til avstand, handhygiene og kjenne etter symptom - til liks med alle andre.
2020 har også vore året der vi har vist nøkternheit, kreativitet, ansvarskjensle, lojalitet og stor arbeidsinnsats.
Vi er stolte av å kunne seie at vi har handtert alle utfordringar på ein så god måte som muleg. Tilsette og innbyggarar har lojalt stilt opp når det har vore behov for det.
Takk!

Årsmelding er administrasjonen sin rapport til kommunestyret om ressursbruk og resultat for året som gjekk. 

Årsmelding for 2019 digital versjon