Tilrettelagd transport (TT ordninga)

Tilrettelagd transport er for den som har store vanskar med å nytte det kollektive rutetilbodet på heimstaden. For å bli brukar av TT ordninga må det vere ein samanheng mellom varig fysisk eller psykisk funksjonshemming og evna til å bruke kollektive transportmiddel.

Søkjaren må ha ei funksjonshemming som varer minst eitt år.

TT ordninga er meint til fritidsreiser som kulturarrangement, sosiale aktivitetar og reiser til dagleglivets gjeremål. Det er kommunen som gjer vedtak.

For kvar reise må du betale kr 30 i eigenandel.

Når du søkjer, må du legge ved legeerklæring.

Søknad om tilrettelagt transport
Legeerklæring ved søknad om tilrettelagt transport (PDF, 285 kB)
 

Les meir om TT-ordninga på Fylkeskommunen sine nettsider.

Kontakt

Tenesteleiar for funksjonshemma
Telefon 450 77 044


Besøksadresse:
Myrane 18
6783 Stryn