Innskriving av elevar til 1. årstrinn i grunnskulen 2022/ 2023

Det blir innskriving av elevar til 1. årstrinn for skuleåret 2022/2023, barn fødde i 2016, i tidsrommet veke 46 og 47 (15. november – 28. november).

Dersom foreldra søkjer om det, eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkunnig vurdering, la eit barn ta til på skulen eitt år tidlegare. Dette dersom det innan 1. april 2022 har fylt 5 år (dvs fødd før 01.04.17). Jamfør Opplæringslova § 2.1. 

Skulen må ha melding om at slik søknad vil kome. 

Skulane i kvar krins vil sjølve sende ut innkalling til innskriving med meir orientering om frammøte. Heimar med barn som skal ta til på skulen hausten 2022, men som ikkje får slik melding innan 12. november 2021, må melde frå til skulen i krinsen der dei bur. 
Ved innskrivinga møter foreldre/føresette saman med barnet. Ta med fødsels- eller dåpsattest. 

Skjema for innskriving - registrering av elev i grunnskulen

Vel møtt! 

 

- Kommunalsjef skule og kultur