Kva er ei adresse?

Ei vegadresse består av ein adresseparsell (vegnamn) + adressenummer med eventuell bokstav (husnummer). Dersom det er fleire bueiningar som har same inngangsdør har kvar bueining i tillegg eit brukseiningsnummer.

Der ein ikkje har vegadresser er det matrikkeladressa som er den offisielle adressa. Matrikkeladressa består av gards-, bruks- og eventuelt feste- og seksjonsnummer. 

Adresseparsell

Ein adresseparsell er ein veg eller vegstrekning som er tildelt adressekode med tilhøyrande adressenamn. Ein adresseparsell kan også vere gater, plassar og områder. Lengre og gjennomgåande vegar/vegstrekningar innan ein kommune kan vere delt opp i fleire adresseparsellar med tilhøyrande namn.

For oversikt over dei ulike adresseparsellane i kommunen, sjå her.

Adressenummer

Avdeling for kart og oppmåling i kommunen tildeler adressenummer. Hus på høgre sida av vegen får oddetalsnummer og hus på venstre sida får partalsnummer (sett frå startpunktet av vegen). Adressa skal knytast til den vegen som er godkjent som hovudtilkomst til eigedomen.

I spreiddbygde strøk brukar ein avstandsnummerering der det blir sett av eitt adressenummer per 10 meter veg. For eksempel får eit hus som har tilkomst på høgre side 2570 meter frå startpunktet, adressenummer 257. Ligg huset på venstre side får det nr. 258. Ligg tilkomsten 18 km frå startpunktet, får huset adressenummer 1800 om det ligg på venstre side og 1801 om det ligg på høgre side. 

Brukseiningsnummer

Brukseiningsnummer er ein del av den offisielle adressa. Dette vert nytta når fleire bueiningar har same inngang, til dømes  i ei bustadblokk med felles inngang.

Eit brukseiningsnummer består av ein bokstav og fire siffer (til dømes H0204).

Bokstaven angir kva etasje det er snakk om:

  • K betyr kjellaretasje
  • U betyr underetasje
  • H betyr hovudetasje
  • L betyr loftsetasje

Dei to første siffera angir kva etasje leilegheita ligg i: 01 er første etasje, 02 er andre etasje og så vidare.

Dei to siste siffera angir leilegheitsnummer i den aktuelle etasjen. Nummereringa innan etasjen startar til venstre sett frå inngangsdøra, eventuelt øvste trinn i trappa, fortløpande nummerert frå venstre mot høgre.

Døme:
H0204 er ei leilegheit som ligg i 2. hovudetasje. Det er den 4. leilegheita i etasjen når ein tel leilegheiter frå venstre mot høgre.

MERK: det er ikkje alle bustadar som har brukseiningsnummer. Din bustad har ikkje brukseiningsnummer dersom:

  • Du bur i fleirbustadhus der kvar bueining allereie har si unike adresse (for eksempel kvar sitt husnummer, eller felles husnummer, men kvar sin bokstav).
  • Du bur i einebustad med eintydig adresse (berre ei bueining). 
Adressetilleggsnamn

Matrikkelforskrifta §54 opnar for at gardsbruk, kjende institusjonar eller bygningar og mindre grender, bustad- og hyttefelt eller andre avgrensa områder kan få adressetilleggsnamn.

Kommunen vil ikkje tildele adressetilleggsnamn før heile prosessen med tildeling av vegadresser er ferdig. Førespurnad kan sendast inn når dykk får melding om tildeling av offisiell vegadresse.

Gjeldande lovverk    

Matrikkellova

Matrikkelforskrifta  

Adresseforskrift for Stryn kommune