Branntryggleik

Branntryggleik

Branntips

Meld inn branntips på dette skjemaet om du er bekymra for at det skal oppstå brann. Skjemaet går direkte til til Stryn kommune.

Branntryggleik i eigen bustad
Brannsikring av skorstein og eldstad

Unngå pipebrann - rett fyring.  Sjå videoen for å lære.

 

Branntryggleik for utsette grupper

Eldre, personar med psykiske- og fysiske funksjonshemmingar og personar med rusproblem har ofte større risiko for å forårsake og/ eller omkome i brann.

Brannvesenet samarbeider difor med heimetenesta/ helsetenesta i kommunen. Brannvernet kan ha hyppigare tilsyn i heimane og opplæring av tilsette i kva dei skal sjå etter for å førebyggje brann.

 

Branntryggleik i næringsbygg, burettslag og sameige

Alle som driv verksemd i eit næringsbygg eller liknande skal setje seg inn i kva krav som blir stilt til branntryggleik.

Burettslag og sameige blir rekna som verksemd. Alle verksemder har plikt til å arbeid systematisk med branntryggleik.

Krav som blir stilt til ei brannsikker verksemd

Les meir om kva krav som blir stilt til ei brannsikker verksemd.

Særskilt brannobjekt

Eit særskilt brannobjekt er byggverk, område, tunnelar, verksemder m.m. der brann kan føre til tap av mange liv.  Dette gjeld også stader der brann kan føre til store skader på helse, miljø eller materielle verdiar.
Stryn kommune fører oversikt over særskilde brannobjekt og gjennomfører faste tilsyn i desse objekta.

Sjå Brann og eksplosjonsvernlova §13.

Kontakt

Avd. leiar brann/ feiing/ redning
E-post
Mobil 917 21 629

Brannvakt 917 21 631

Post- og besøksadresse:
Tonningsgata 4,
6783 Stryn