Rehabilitering av skorstein

Skal du rehabilitere skorstein må du søkje kommunen, jfr. plan- og bygningslova § 20-1.

Kommunen har valt å handsame søknad om rehabilitering av skorstein som ein forenkla søknad.
Underskrifta til ansvarleg utførande føretak blir vurdert som tilstrekkeleg dokumentasjon på at arbeidet vert prosjektert og utført i samsvar med lova.

Føresetnaden er at føretaket har dokumentert at det er kvalifisert til å utføre arbeidet.

Søknad om rehabilitering av skorstein