Pris for barnehageplass

Betaling

5 dagar per veke kr 3.315,- pr. mnd.
4 dagar per veke kr 3.109,- pr. mnd.
3 dagar per veke kr 2.607,- pr. mnd.
2 dagar per veke kr 2.105,- pr.  mnd.


Det vert gjeve søskenmoderasjon på 30 prosent for søsken nr. 2 og 50 prosent frå og med søsken nr. 3.

Følgjande reglar gjeld for søskenmoderasjon:
- Det barnet som har det billegaste tilbodet, får moderasjonen.
- Der det er eitt barn i privat barnehage, tek kommunen moderasjonen.

Dagsatsar
For tilfeldige enkeltdagar i barnehagar med opningstid inntil 9 timar per dag er det fastsett ein pris på kr 218,-

Full dagsats må nyttast uavhengig av utnyttingsgraden. Det vert ikkje gjeve søskenmoderasjon for enkeltdagar.


Betaling for kost

5 dagar per veke kr. 273,- pr. mnd.
4 dagar per veke kr. 218,-  pr. mnd.
3 dagar per veke kr. 160,-  pr. mnd.
2 dagar per veke kr. 110,-  pr. mnd.
For sein henting
Dersom barn vert for seint henta i barnehagen, gjeld følgjande:
1. Sats kr. 164 ved sein henting.
2. Dersom barn vert henta for seint meir enn fire gonger per barnehageår, må den som hentar for seint dekke barnehagen sine lønskonstander for tilsett som går overtid.

 

Forskrift om foreldrebetaling i kommunale barnehagar frå  01.01.2022.