Pris for barnehageplass

Betaling

5 dagar per veke kr 3.000,- pr. mnd.
4 dagar per veke kr 2.814,- pr. mnd.
3 dagar per veke kr 2.359,- pr. mnd.
2 dagar per veke kr 1.905,- pr.  mnd.


Det vert gjeve søskenmoderasjon på 30 prosent for søsken nr. 2 og 50 prosent frå og med søsken nr. 3.

Følgjande reglar gjeld for søskenmoderasjon:
- Det barnet som har det billegaste tilbodet, får moderasjonen.
- Der det er eitt barn i privat barnehage, tek kommunen moderasjonen.

Dagsatsar
For tilfeldige enkeltdagar i barnehagar med opningstid inntil 9 timar per dag er det fastsett ein pris på kr 228,-

Full dagsats må nyttast uavhengig av utnyttingsgraden. Det vert ikkje gjeve søskenmoderasjon for enkeltdagar.


Betaling for kost

5 dagar per veke kr. 285,- pr. mnd.
4 dagar per veke kr. 228,-  pr. mnd.
3 dagar per veke kr. 167,-  pr. mnd.
2 dagar per veke kr. 115,-  pr. mnd.
For sein henting
Dersom barn vert for seint henta i barnehagen, gjeld følgjande:
1. Sats kr. 171 ved sein henting.
2. Dersom barn vert henta for seint meir enn fire gonger per barnehageår, må den som hentar for seint dekke barnehagen sine lønskonstander for tilsett som går overtid.

Redusert foreldrebetaling:
Familiar med lav inntekt kan søkje om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid for 2, 3, 4 og 5 åringar. Du søkjer i Vigilo. Vedtak vert gjort for eit barnehageår om gongen. Du får nytt vedtak for påfølgande år så lenge inntekta til hushaldet ligg under grensa for rett til redusert betaling.  Ein kan søkje gjennom heile barnehageåret og ein har rett på redusert betaling frå månaden etter ein har søkt. Men du må søkje før 1. juli for å få fråtrekk på faktura for august.  

Sakshandsamar får tilgang til inntektsopplysningane frå skatteetaten når du søkjer, så du treng ikkje legge ved skattemelding. Ved endring i inntekt etter siste skattemelding, kan du legge ved dokumentasjon på noverande inntekt, t.d. lønsslipp frå siste 3 mnd, utbetalingar frå NAV, introduksjonsstønad.

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage

Inntektsgrensene finn du her

Prisar og avgifter i Stryn kommune