Garanti for lån

Retningsliner for Stryn kommune ved kommunale lånegarantiar:

 1. Alle søknader må innehalde:

 • Årsrekneskap for dei siste 2 åra
 • Årsbudsjett for gjeldande år, ev. også langtidsbudsjett
 • Budsjett som viser evna til innbetaling etter låneopptak
 • Vedtektene for selskapet
 • Søknaden må innehalde formål, kva tidshorisont du har og beløp
 • Oversikt over prosjektet med planer, teikningar og finansieringsplan
 • Kopi av lånetilsegn frå banken
 1. Søkjarar som kjem under definisjonen næringsverksemd i kommunelova § 51 2. ledd vil få avslag.

 1. Kommunen står fritt til å bestemme tidsavgrensing jf. forskrifta § 3.

 1. Tidlegare gitt kausjon/garanti betyr ikkje automatisk at ny kausjon/garanti blir gitt ved ny søknad.

 2. Stryn kommune stiller som hovudregel simpel kausjon, sjølvskyldnarkausjon vert stilt berre der dette er formålsteneleg, og til beste for samfunnet.

 3. Kausjonar/garantiar over kr 500.000,- må godkjennast av Fylkesmannen.

 4. Stryn kommune pliktar å følgje EØS-reglane om offentleg støtte, der kausjon/garantiar er definert som offentleg støtte.

 1. 5% av garantibeløpet settast av til ubunde disposisjonsfond «Garantifond-kommunale garantiar».
   

Spørsmål kan rettast til Rådmannsavdelinga i Stryn kommune, tlf. 57 87 47 17.

 

 

Kommunestyrevedtak - 039/17
Vedtak: Retningsliner for Stryn kommune ved kommunale garantiar: