Garanti for lån

Reglar og retningslinjer for kommunale garantiar Stryn kommune.

Retningslinjer for Stryn kommune ved kommunale lånegarantiar:

1. Alle søknader må innehalde

  • Årsrekneskap for dei siste 2 åra
  • Årsbudsjett for gjeldande år, ev også langtidsbudsjett
  • Budsjett som syner beteningsevne etter låneopptak
  • Vedtekter for verksemda
  • Søknad med formål, ønska tidshorisont og beløp
  • Oversikt over prosjekt det søkast garanti til, med planar, teikningar og finansieringsplan
  • Kopi av lånetilsegn frå banken

2. Søkjarar som kjem under definisjonen næringsverksemd i kommunelova §14-19 vil få avslag.

3. Kommunen står fritt til å bestemme tidsavgrensing jf. Forskrift § 3.

4. Tidlegare gjeve kausjon/garanti betyr ikkje automatisk at ny kausjon/garanti vert gjeve ved ny søknad.

5. Stryn kommune stiller som hovudregel simpel kausjon. Sjølvskuldnarkausjon vert stilt berre der dette er føremålstenleg, og til beste for samfunnet.

6. Kausjonar/garantiar over kr. 2.000.000,- må godkjennast av Statsforvaltaren, jf. Forskrift § 4.

7. Stryn kommune pliktar å følgje EØS-reglane om offentleg støtte, der kausjon/garantiar er definert som offentleg støtte.

8. Vedtak om kommunal garanti er gyldig i to år etter vedtak i kommunestyret.

9. 5% av garantibeløpet settast av til ubunde disposisjonsfond «Garantifond-kommunale garantiar».